Fara í efni

Lög og reglugerðir

Númer Efni Flokkur EB gerð
684/2024 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2023/2782 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með innihaldi sveppaeiturs í matvælum og um niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 401/2006 Matvæli

2023/2782

621/2024 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2023/2783 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með innihaldi plöntueiturs í matvælum og um niðurfellingu á reglugerð (ESB) 2015/705 Matvæli

2023/2783

616/2024 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2023/2419 um merkingar á lífrænt framleiddu gæludýrafóðri Fóður

2023/2419

590/2024 Gjaldskrá fyrir eftirlit og önnur gjaldskyld verkefni Matvælastofnunar Gjaldskrá Matvælastofnun
543/2024 um áburð Áburður

2019/1009, 2021/1768, 2021/2086, 2021/2087, 2021/2088, 2022/1171, 2022/1519, 2022/973, 2023/409, orðsending ESB

503/2024 um samræmda eftirlitsáætlun Sambandsins til margra ára fyrir árin 2024, 2025 og 2026 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau áhrif sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- Matvæli

2023/731

502/2024 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2022/1646 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd opinbers eftirlits að því er varðar notkun á lyfjafræðilega virkum efnum sem eru leyfð sem dýralyf eða sem fóðuraukefni ásamt bönnuðum eða óleyfilegum lyfjafræðilega Dýraheilbrigði Fóður Matvæli

2022/1646

501/2024 um innleiðingu á reglugerð (ESB) 2021/384 um heppileika nafngifta á yrkjum af tegundum nytjaplantna í landbúnaði og grænmetistegunda og niðurfellingu á reglugerð (EB) nr. 637/2009 Plöntur og sáðvara

2021/384

124/2024 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2022/1644 um viðbætur við reglugerð (ESB) 2017/625 að því er varðar sértækar kröfur um framkvæmd opinbers eftirlits varðandi notkun á lyfjafræðilega virkum efnum sem eru leyfð sem dýralyf eða sem fóðuraukefni ásamt bönnuð Dýraheilbrigði Fóður Matvæli

2022/1644

115/2024 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/808 um nothæfi greiningaraðferða fyrir leifar af lyfjafræðilega virkum efnum sem eru notuð fyrir dýr sem gefa af sér afurðir til manneldis og um túlkun niðurstaðna, sem og um aðferðir sem skal nota við sýnatöku, og um Dýraheilbrigði Matvæli

2021/808, 2021/810

1516/2023 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómsáhættu Matvæli

2023/648

1515/2023 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2023/1141

1514/2023 um aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með perflúoróalkýlefnum í tilteknum matvælum Matvæli

2022/1428

1513/2023 um samræmt, hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd opinbers eftirlits að því er varðar aðskotaefni í matvælum, um sértækt viðbótarinnihald landsbundinna eftirlitsáætlana til margra ára og sértækar viðbótarráðstafanir vegna undirbúnings þeirra Matvæli

2022/932

1242/2023 um innleiðingu reglugerðar (ESB) 2022/1450 um viðbætur við reglugerð (ESB) 2018/848 að því er varðar notkun á ólífrænu prótínfóðri til framleiðslu á lífrænt öldu búfé vegna innrásar Rússlands í Úkraínu Fóður

2022/1450

1240/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2022/931 um viðbætur við reglugerð (ESB) 2017/625 með því að mæla fyrir um reglur um framkvæmd opinbers eftirlits að því er varðar aðskotaefni í matvælum

Grunngerð

Breyt með reglugerð nr.:

Matvæli

2022/931

1239/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/2307 um reglur um skjöl og tilkynningar sem krafist er fyrir lífrænt ræktaðar vörur og vörur í aðlögun sem eru ætlaðar til innflutnings til Sambandsins Matvæli

2021/2307

1238/2023 um innleiðingu reglugerðar (ESB) 2021/1699 um breytingu á VIII. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 142/2011 að því er varðar fyrirmynd að heilbrigðisvottorði vegna tilflutninga á sendingum af aukaafurðum úr dýrum frá takmörkunarsvæðum sem komið var á fót til Aukaafurðir dýra Innflutningur Útflutningur

2021/1699

1237/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/1698 um viðbætur við reglugerð (ESB) 2018/848 að því er varðar kröfur um málsmeðferð er varða viðurkenningu á eftirlitsyfirvöldum og eftirlitsaðilum sem eru til þess bær að annast eftirlit með lífrænt vottuðum rekstrar

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2021/1698

1236/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/1342 um viðbætur við reglugerð (ESB) 2018/848 er varða reglur um upplýsingar sem þriðju lönd, eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðilar eiga að senda vegna eftirlits með viðurkenningu þeirra skv. 2. og 3. mgr. 33. gr. reglu Matvæli

2021/1342

1235/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2020/2146 um viðbætur við (ESB) 2018/848 að því er varðar sérstakar framleiðslureglur við lífræna framleiðslu Matvæli

2020/2146

1234/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2020/2042 um breytingu á reglugerð (ESB) 2020/464 að því er varðar daginn þegar reglugerðin kemur til framkvæmda og tilteknar aðrar dagsetningar sem skipta máli fyrir beitingu reglugerðar (ESB) 2018/848 um lífræna framleiðs Matvæli

2020/2042

1194/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2022/760 frá 8. apríl 2022 um breytingu á reglugerð (ESB) 2021/2306 að því er varðar umbreytingarákvæði vegna skoðunarvottorða sem eru gefin út í Úkraínu Innflutningur

2022/760

1193/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/2119 um ítarlegar reglur um tilteknar skrár og yfirlýsingar sem krafist er frá rekstraraðilum og hópum rekstraraðila og um tæknilegar aðferðir við útgáfu á vottorðum í samræmi við reglugerð (ESB) 2018/848 og um breytin

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2021/2119

1192/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/1189 frá 7. maí 2021 um viðbætur við reglugerð (ESB) 2018/848 að því er varðar framleiðslu á plöntufjölgunarefni úr lífrænt ræktuðum misleitum efnivið af tiltekinni ættkvísl eða tegund og setningu þess á markað Matvæli

2021/1189

1191/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/771 frá 21. janúar 2021 um viðbætur við reglugerð (ESB) 2018/848 með því að mæla fyrir um sértækar viðmiðanir og skilyrði varðandi athuganir á skriflegu bókhaldi innan ramma opinbers eftirlits í lífrænni framleiðslu o Matvæli

2021/1771

1190/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/1378 frá 19. ágúst 2021 um tilteknar reglur sem varða vottorð sem er gefið út til rekstraraðila, hópa rekstraraðila og útflytjenda í þriðju löndum sem koma að innflutningi á lífrænt ræktuðum vörum og vörum í aðlögun in

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2021/1378, 2021/2119

1172/2023 um gildistöku framseldrar reglugerðar (ESB) 2021/1342 um viðbætur við reglugerð (ESB) 2018/848 er varða reglur um upplýsingar sem þriðju lönd, eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðilar eiga að senda vegna eftirlits með viðurkenningu þeirra skv. 2. og 3. mgr. 3

2021/1342

1171/2023 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2021/279 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar (ESB) 2018/848 varðandi eftirlit og aðrar ráðstafanir til að tryggja rekjanleika og reglufylgni í lífrænni framleiðslu og merkingu lífrænt ræktaðra vara Matvæli

2021/279

1170/2023 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2020/464 um tilteknar reglur um beitingu reglugerðar (ESB) 2018/848 að því er varðar skjöl sem þörf er á vegna afturvirkrar viðurkenningar á tímabilum vegna aðlögunar, framleiðslu á lífrænum vörum ásamt upplýsin

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.

Matvæli

2020/464, 2020/2042

895/2023 um veiðar á langreyðum Matvæli Sláturhús
846/2023 um slátrun í litlum sauðfjár- og geitasláturhúsum Matvæli Sláturhús
832/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2023/1453 um brottfall reglugerðar (ESB) 2021/1533 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu. Innflutningur

2023/1453

625/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2022/727 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu. Matvæli

2022/727

624/2023 m gildistöku reglugerðar(ESB) 2022/719 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli. Matvæli

2022/719

623/2023 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli Matvæli

EB 2022/711

622/2023 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli Matvæli

2022/710

621/2023 um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli Matvæli

2022/709

342/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2019/4 frá 11. desember 2018 um framleiðslu á lyfjablönduðu fóðri, setningu þess á markað og notkun Dýraheilbrigði Fóður

2019/4

303/2023 um sýkingalyf fyrir dýr Dýraheilbrigði
243/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2019/935 um reglur um beitingu reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar greiningaraðferðir til að ákvarða eðlisfræðilega og efnafræðilega eiginleika og skynmatseinkenni vínræktarafurða og tilkynningar um ákvarðanir Matvæli

2019/935

242/2023 um gildistöku framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/934 um viðbætur við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar vínræktarsvæði þar sem auka má alkóhólstyrkleikann, leyfilegar vínfræðilegar vinnsluaðferðir og takmarkanir sem eiga við um framleiðslu og

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2019/934, 2020/565

241/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2019/34 um reglur um beitingu reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar umsóknir um vernd fyrir upprunatáknanir, landfræðilegar merkingar og hefðbundin heiti í víngeiranum, andmælameðferð, breytingar á forskriftum fy Matvæli

2019/34

240/2023 um gildistöku framseldrar reglugerðar (ESB) 2019/33 um viðbætur við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar umsóknir um vernd fyrir upprunatáknanir, landfræðilegar merkingar og hefðbundin heiti í víngeiranum, andmælameðferð, takmarkanir á notkun, b Matvæli

2019/33, 2021/1375

239/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2018/274 um reglur um beitingu reglugerðar (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar fyrirkomulag við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, vottun, innfærslu- og útfærsluskrána, lögboðnar yfirlýsingar og tilkynningar Matvæli

2018/274

238/2023 um gildistöku framseldrar reglugerðar (ESB) 2018/273 um viðbætur við reglugerð (ESB) nr. 1308/2013 að því er varðar fyrirkomulag við veitingu leyfa til plöntunar á vínvið, skrána yfir vínekrur, fylgiskjöl og vottun, innfærslu- og útfærsluskrána, lögboðnar Matvæli

2018/273

237/2023 um gildistöku reglna um vernd heita á víni skv. 99. gr. reglugerðar ESB) nr. 1308/2013 Matvæli

2020/1751, 2020/1062, 2020/1063, 2020/1064, 2020/1120, 2020/1679, 2020/1680, 2021/152, 2021/1263, 2021/1915

236/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/1236 um reglur um beitingu reglugerðar (ESB) 2019/787 er varðar umsóknir um skráningu á landfræðilegum merkingum á brenndum drykkjum, andmælameðferð, breytingar á forskriftum fyrir afurðir, afturköllun skráningar, notk Matvæli
235/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/724 um reglur um beitingu reglugerðar (ESB) 2019/787 að því er varðar samskipti aðildarríkja við framkvæmdastjórnina með tilliti til aðila sem eru tilnefndir til að hafa eftirlit með þroskunarferli brenndra drykkja og Matvæli

2021/724

234/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2020/198 um reglur um beitingu reglugerðar (ESB) nr. 251/2014 að því er varðar að koma á fót skrá yfir landfræðilegar merkingar sem njóta verndar í geiranum fyrir kryddblandaðar vínafurðir og innfærslu landfræðilegra sérmer Matvæli

2020/198

233/2023 um gildistöku reglugerðar ,(ESB) 2018/1793 um samþykki fyrir breytingum á tækniskjali fyrir landfræðilega merkingu fyrir brenndan drykk, sem er skráður í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 110/2008, sem leiðir til breytinga á nákvæmum skilgreiningum fyri Matvæli

2018/1793

232/2023 um gildistöku reglna um skráningar á landfræðilegum merkingum fyrir brennda drykki skv. 2. mgr. 30. gr. reglugerðar (ESB) 2019/787

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2019/1350, 2019/1682, 2020/154, 2020/156, 2020/179, 2020/623, 2020/1286, 2020/1287, 2020/2079, 2021/518, 2021/717, 2021/1265, 2021/1291, 2021/1343, 2021/1419, 2021/1687, 2021/2262

231/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2019/787 um skilgreiningu, lýsingu, kynningu og merkingu brenndra drykkja, notkun heita brenndra drykkja í kynningu og merkingu annarra matvæla, vernd landfræðilegra merkinga fyrir brennda drykki, notkun etanóls og eimis ú

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2019/787, 2021/723, 2021/1096, 2021/1235, 2021/1334, 2021/1335, 2021/1465

205/2023 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænt ræktaðra vara

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2018/848, 2020/427, 2020/1693, 2020/1794, 2021/269, 2021/642, 2021/715, 2021/216, 2021/1006, 2021/1691, 2021/1697

204/2023 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2325 um að fastsetja, samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848, skrána yfir þriðju lönd og skrána yfir eftirlitsyfirvöld og eftirlitsaðila sem hafa verið viðurkennd

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2021/2325

203/2023 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/1165 um að leyfa tilteknar vörur og efni til notkunar við lífræna framleiðslu og koma á fót skrám yfir þau

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2021/1165

1607/2022 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/520 um beitingu rg. (ESB) 2016/429 að því er varðar rekjanleika tiltekinna landdýra í haldi.

Innleidd með reglugerð nr. :

Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt Dýraheilbrigði Matvæli

2021/520

1040/2022 um gildistöku framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2244 um viðbætur við reglugerð (ESB) 2017/625 með sértækum reglum um opinbert eftirlit að því er varðar aðferðir við sýnatöku vegna varnarefnaleifa í matvælum og fóðri. Fóður Matvæli

2021/2244

1034/2022 Reglugerð um gildistöku rg. (ESB) 2021/1911 um breytingu á II. viðauka við rg. (ESB) 2021/620 að því er varðar sjúkdómslausa stöðu sjálfstjórnarhéraðsins Galicia og sjálfstjórnarhéraðsins Principado de Asturias á Spáni vegna sýkingar af völdum samsetninga Dýraheilbrigði

2021/1911

943/2022 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar ESB) 2021/1355 frá 12. ágúst 2021 um landsbundnar eftirlitsáætlanir til margra ára sem aðildarríki eiga að koma á fót fyrir varnarefnaleifar. Matvæli

2021/1355

942/2022 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/632 frá 13. apríl 2021 um um reglur um beitingu reglugerðar (ESB) 2017/625 að því er varðar skrár yfir dýr, afurðir úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir, samsettar afurðir og hey og hálm se

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2021/632

930/2022 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/2037 um reglur um beitingu á reglugerð 2016/429 að því er varðar undanþágur frá kvöðum um rekstrarleyfi fiskeldisstarfsstöðva og skráningu og varðveislu gagna hjá rekstraraðilum. Fiskeldi

2021/2037

917/2022 um eftirlit með velferð dýra við veiðar á hvölum Dýraheilbrigði
713/2022 um að viðhalda verndarráðstöfunum varðandi innflutning á samlokum frá Tyrklandi sem eru ætlaðar til manneldis.

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur
454/2022 að því er varðar fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum, fyrirmyndir að opinberum vottorðum og fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna komu inn í Sambandið og tilflutninga innan Sambandsins á sendingum af tilteknum flokkum dýra

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

2020/2235, 2021/617, 2021/619, 2022/36)

450/2022 reglur um komu sendinga af tilteknum dýrum, kímefni og afurðum úr dýraríkinu inn í Sambandið og um tilflutning þeirra og meðhöndlun eftir komu.

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur Útflutningur

2020/692

392/2022 GJALDSKRÁ fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar. Gjaldskrá Matvælastofnun
391/2022 GJALDSKRÁ vegna umsókna fyrir framleiðslu, markaðssetningu eða innflutning matvæla með íblönduðu koffíni. Gjaldskrá Matvælastofnun
390/2022 GJALDSKRÁ vegna vinnslu og heilbrigðiseftirlits með hvalaafurðum. Gjaldskrá Matvælastofnun
380/2022 Auglýsing um tímabundnar varnaraðgerðir til að fyrirbyggja að fuglaflensa berist í alifugla og aðra fugla í haldi.

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði
348/2022 um stuðning við nautgriparækt

Grunngerð

Breytt með reglugerð:

Búfjárrækt
144/2022 um stuðning við sauðfjárrækt

Grunngerð:

Breytt mep reglugerð nr.:

Búfjárrækt
100/2022 um Fiskeldissjóð Fiskeldi
88/2022 Velferð alifugla

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.

Dýraheilbrigði
14/2022 Lög um dýralyf Dýraheilbrigði
1377/2021 um gildistöku rg. (ESB) 2021/620 um reglur um beitingu rg. (ESB) 2016/429 ð því er varðar samþykki fyrir sjúkdómalausri stöðu og bólusetningarlausri stöðu tiltekinna aðildarríkja eða svæða eða hólfa þeirra að því er varðar tiltekna skráða sjúkdóma og samþ

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði

2021/620

1376/2021 um gildistöku reglugerðar (ESB) 220/690 um reglur um beitingu rg. (ESB) 2016/429 að því er varðar skráða sjúkdóma sem falla undir eftirlitsáætlanir Sambandsins Dýraheilbrigði

2020/690

1207/2021 um gildistöku rg. (EB) nr. 124/2009, hámarksgildi fyrir hníslalyf eða vefsvipungalyf sem eru í matvælum vegna þess að þessi efni berast óhjákvæmilega í fóður sem ekki er ætlast til að þau berist í Fóður Matvæli

124/2009610/2012

1206/2021 um gildistöku tilskipunar (EB) nr. 2002/32 um óæskileg efni í fóðri, auk áorðinna breytinga Fóður

Tilskipun EB:  2002/32, 2003/57, 2003/100, 2005/8, 2005/86, 2005/87, 2006/13, 2006/77, 2008/76, 2009/82009/1412010/6

Reglugerð EB: 574/2011277/2012, 744/2012, 107/2013, 1275/2013, 2015/186, 2017/2229, 2019/1869

1205/2021 um gildistöku reglugerðar (EB) nr. 1831/2003 um aukefni í fóðri, auk áorðinnabreytinga á reglum um notkun aukefna í fóðri

 

Grunngerð:

Breytt með rg. nr.:

Fóður

1831/2003

Hægt er að finna "consolidated version" sem er í gildi á hverjum tíma hér:  Reg. (EU) No. 1831/2003 

1145/2021 Reglugerð um gildistöku rg. (ESB) Nr. 2021/1533m setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu Innflutningur

2021/1533

1133/2021 um skráningarskylda aðila í fiskeldi Fiskeldi
1130/2021 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2021/77 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna. Matvæli

2021/77

 

1068/2021 um samræmda eftirlitsáætlun fyrir árin 2021, 2022 og 2023 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa Matvæli

EB 2020/585, 2020/2041

1020/2021 um velferð sjávarspendýra við fiskveiðar og fiskeldi í sjó Dýraheilbrigði
781/2021 Um fiskeldissjóð Fiskeldi
637/2021 Beiting reglugerða (ESB) 2016/429 og (ESB) 2017/625 að því er varðar fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum vegna komu inn í Sambandið og tilflutninga innan Sambandsins á sendingum af lagardýrum og af tilteknum lagardýraafurðum og opinbera vottun að því

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur Útflutningur

2020/2236

636/2021 Miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda að því er varðar reglur um tilgreiningu á upprunalandi eða upprunastað megininnihaldsefnis matvæla. Matvæli

2018/775

581/2021 Skrár yfir þriðju lönd eða svæði þeirra sem hafa heimild til að flytja inn tiltekin dýr og vörur, sem eru ætluð til manneldis, til Sambandsins í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/625.

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

2021/405, 2021/606

580/2021 Skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra þaðan sem heimilt er að flytja inn dýr, kímefni og afurðir úr dýraríkinu til Sambandsins í samræmi við reglugerð (ESB) 2016/429.

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

2021/404, 2021/634

464/2021 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2020/2002 um reglur um beitingu reglugerðar (ESB) 2016/429 að því er varðar tilkynningu og skýrslugjöf í Sambandinu um skráða sjúkdóma (dýraheilbrigði).

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði

2020/2002

463/2021 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2018/1882 um beitingu tiltekinna reglna um forvarnir og varnir gegn sjúkdómum fyrir flokka skráðra dýrasjúkdóma (dýraheilbrigði).

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði

2018/1882

462/2021 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2016/429 um smitandi dýrasjúkdóma (dýraheilbrigði). Dýraheilbrigði Innflutningur

2016/429, 2018/1629, 2020/689, 2020/691, 2020/990

460/2021 um Jafnréttisráð – samráðsvettvang um jafnrétti kynjanna. Jafnlaunavottun
458/2021 um viðmiðunarpunkta fyrir aðgerðir vegna óleyfilegra lyfjafræðilega virkra efna sem eru fyrir hendi í matvælum úr dýraríkinu.

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði Matvæli

2019/1871

430/2021 um almennan stuðning við landbúnað

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt
333/2021 um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla Matvæli
326/2021 um brottfall reglugerða á sviði opinbers eftirlits með matvælum og fóðri Aukaafurðir dýra Dýraheilbrigði Fóður Innflutningur Matvælastofnun Matvæli
303/2021 um framkvæmd jafnlaunastaðfestingar og eftirlit Jafnréttisstofu Jafnlaunavottun
270/2021 Auglýsing um tímabundnar varnaraðgerðir til að fyrirbyggja að fuglaflensa berist í alifugla og aðra fugla í haldi Dýraheilbrigði
266/2021 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2019/1715 um reglur um starfsemi upplýsingastjórnunarkerfis vegna opinbers eftirlits og kerfisþátta þess (IMSOC reglugerðin)

2019/1715

201/2021 Um gildistöku reglugerðar (ESB) 2020/354 um að taka saman skrá um fyrirhugaða notkun fóðurs sem er ætlað til sérstakra, næringarlegra nota. Fóður

2020/354

16/2021 um gildistöku reglugerðar (ESB) 2020/2208 um að bæta Breska konungsríkinu við sem þriðja landi þaðan sem innflutningur inn í Sambandið á sendingum af heyi og hálmi er heimilaður. Innflutningur

2020/2208

1440/2020 um skrár yfir samsettar afurðir sem skulu sæta eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum Innflutningur

2007/275

1378/2020 Um gildistöku (ESB) 2020/1641 um innflutning á lifandi, kældum, frystum eða unnum samlokum, skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum til manneldis frá Bandaríkjunum.

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

2020/1641

1273/2020 um stuðning við garðyrkju
1014/2020 Gildistaka reglugerðar (ESB) nr. 2020/466 um tímabundnar ráðstafanir til að halda í skefjum áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra og plöntuheilbrigði og velferð dýra við tiltekna alvarlega röskun á eftirlitskerfum aðildarríkjanna vegna kórónaveirufaraldu

Grunngerð

Breytt með

Dýraheilbrigði Innflutningur Matvæli Plöntur og sáðvara Útflutningur

2020/466, 2020/714

840/2020 Um gildistöku Rg. (ESB) 2020/1158 um skilyrði fyrir innflutningi á matvælum og fóðri, sem eru upprunnin í þriðju löndum, í kjölfar slyssins í Tsjernóbýl-kjarnorkuverinu.

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Fóður Matvæli
740/2020 Lyfjaávísanir og afhending lyfja Búfjárrækt Dýraheilbrigði
646/2020 Skipulag og starfsemi Matvælastofnunar Matvælastofnun
588/2020 Útboð eldissvæða Fiskeldi
562/2020 Auglýsing um staðfestingu á áhættumati erfðablöndunar Fiskeldi
540/2020 Fiskeldi

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Fiskeldi
515/2020 Framkvæmd opinbers eftirlits með framleiðslu á kjöti og með framleiðslu- og umlagningarsvæðum fyrir lifandi samlokur.

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði Fiskeldi Matvæli

2019/624

508/2020 Sértækar kröfur um þjálfun starfsfólks sem innir af hendi eftirlit með ástandi á landamæraeftirlitsstöðvum (varðandi matvæli, fóður o.fl.). Innflutningur Útflutningur

2019/1081

507/2020 Reglugerð um gildistöku reglugerðar (ESB) 2019/1793 um tímabundna aukningu á opinberu eftirliti og neyðarráðstafanir sem gilda um komu tiltekinna vara frá tilteknum þriðju löndum.

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

2019/1793

506/2020 Málsmeðferðarreglur á landamæraeftirlitsstöðvum vegna samræmdrar framkvæmdar lögbærra yfirvalda á auknu opinberu eftirliti með afurðum úr dýraríkinu, kímefnum, aukaafurðum úr dýrum og samsettum afurðum. Innflutningur Útflutningur

2019/1873

505/2020 Skrár yfir dýr, afurðir úr dýraríkinu, kímefni, aukaafurðir úr dýrum og afleiddar afurðir og hey og hálm sem falla undir opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðvum. Innflutningur Útflutningur

2019/2007

504/2020 Reglur um sértækt opinbert eftirlit með sendingum af tilteknum dýrum og vörum sem eru upprunnar í Sambandinu og fara þangað aftur eftir að þriðja land hefur synjað um innflutning. Innflutningur Útflutningur

2019/2074

503/2020 Reglur þar sem grunur leikur á um eða staðfest er að ekki hefur verið farið að reglum Sambandsins sem gilda um notkun á eða leifar af lyfjafræðilega virkum efnum, sem eru leyfð í dýralyf eða sem fóðuraukefni, eða að reglum Sambandsins sem gilda um notkun Dýraheilbrigði Innflutningur

2019/2090

502/2020 Reglur um opinbert eftirlit með sendingum af dýrum og vörum í umflutningi, umfermingu og áframhaldandi flutningi gegnum Sambandið.

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

2019/2124

501/2020 Reglur um í hvaða tilvikum og hvaða skilyrði sannprófun auðkenna og eftirlit með ástandi tiltekinna vara má fara fram á eftirlitsstöðum og sannprófun skjala má fara fram annars staðar en á landamæraeftirlitsstöð (varðandi matvæli, fóður o.fl.) Innflutningur

2019/2123

490/2020 Sértækar reglur um opinbert eftirlit með tilteknum flokkum dýra og vara, ráðstafanir sem skal grípa til í kjölfar framkvæmdar á slíku eftirliti og tiltekna flokka vara og dýra sem eru undanþegnir opinberu eftirliti á landamæraeftirlitsstöðvum. Innflutningur

2019/2126

488/2020 Ítarlegum reglur um þá starfsemi sem á að fara fram á meðan og á eftir sannprófun skjala, sannprófun auðkenna og eftirliti með ástandi dýra og vara sem falla undir opinbert eftirlit á landamæraeftirlitsstöðvum Innflutningur

2019/2130

487/2020 Um samræmda beitingu að því er varðar tíðni sannprófunar auðkenna og eftirlits með ástandi tiltekinna sendinga af dýrum og vörum sem koma inn til Sambandsins.

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.: 

Innflutningur

2019/2129

486/2020 Fyrirmynd að opinberu vottorði ásamt reglum um útgáfu opinberra vottorða fyrir vörur sem eru afhentar til skipa sem fara frá Sambandinu og eru ætlaðar sem birgðir skips eða til neyslu fyrir áhöfn og farþega eða til Innflutningur Útflutningur

2019/2128

483/2020 Samræmt og hagnýtt fyrirkomulag við framkvæmd opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu, sem eru ætlaðar til manneldis

Breytt með reglugerð nr.:

Matvælastofnun Sláturhús

2019/627

481/2020 Samræmd eftirlitsáætlun fyrir árin 2020, 2021 og 2022 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og dýraríkinu. Matvæli Plöntur og sáðvara

2019/533

450/2020 Tímabundnar ráðstafanir til að halda í skefjum áhættu fyrir heilbrigði manna og dýra og plöntuheilbrigði og velferð dýra við tiltekna alvarlega röskun á eftirlitskerfum aðildarríkjanna vegna kórónaveirufaraldursins Dýraheilbrigði Fóður Matvælastofnun Matvæli Plöntur og sáðvara
406/2020 um bakvaktir dýralækna

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði
405/2020 um dýralæknaþjónustu í dreifðum byggðum Dýraheilbrigði
375/2020 um ítarlegar reglur um lágmarkskröfur fyrir landamæraeftirlitsstöðvar (varðandi matvæli, fóður o.fl.) Innflutningur

2019/1014

374/2020 Um fyrirframtilkynningar um sendingar af tilteknum flokkum dýra og vara sem koma inn í Sambandið. Innflutningur

2019/1013

373/2020 um undanþágu frá reglum um tilnefningu eftirlitsstaða og frá lágmarkröfum fyr r landamæaraeftirlitsstöðvar (varðandi matvæli, fóður o.fl.) Innflutningur

2019/1012

371/2020 Kröfur vegna komu sendinga af tilteknum dýrum og vörum, sem eru ætluð til manneldis, inn í sambandið.

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

2019/625

370/2020 Viðbótatryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af perluhænsna-, gæsa- og andakjöti. Innflutningur Matvæli Útflutningur
288/2020 Skilyrði fyrir vöktun á flutningi og komu sendinga af tilteknum vörum frá landamæraeftirlitsstöð(komustöð), viðbót við 2017/625 Dýraheilbrigði Fóður Innflutningur Matvæli Plöntur og sáðvara

2019/1666

287/2020 Samræmt heilbrigðis- og innflutningsskjal sem fylgir sendingum af dýrum og vörum á áfangastað, viðbót við 2017/625 Dýraheilbrigði Fóður Innflutningur Matvæli

2019/1602

285/2020 um beitingu rg. 2017/625 staðlað eyðublað sem aðildarríki skulu nota við ársskýrsluskil Dýraheilbrigði Fiskeldi Fóður Matvælastofnun Matvæli Plöntur og sáðvara

2019/723

234/2020 Opinbert eftirlit og önnur opinber starfsemi með matvælum, fóðri o.fl. Aukaafurðir dýra Áburður Dýraheilbrigði Fóður Innflutningur Matvæli Plöntur og sáðvara Útflutningur

2017/625

201/2020 Reglugerð um einangrun og einangrunarstöðvar fyrir gæludýr.

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði Innflutningur
200/2020 Reglugerð um innflutning hunda og katta

Grunngerð

Breytt með

Dýraheilbrigði Innflutningur
184/2020 Auglýsing frá Matvælastofnun um vernd afurðarheitisins "Íslensk lopapeysa" með vísan til uppruna. Matvælastofnun
151/2020 Lög um stjórnsýslu jafnréttismála Jafnlaunavottun
150/2020 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna Jafnlaunavottun
144/2020 Lög um fæðingar- og foreldraorlof Jafnlaunavottun
135/2020 Reglur um úthlutun styrkja úr Sýklalyfjaónæmis- og súnusjóði. Matvælastofnun Matvæli
123/2020 Skrá yfir fóðurefni Fóður

68/2013, 2017/1017

100/2020 Lyfjalög Dýraheilbrigði
31/2020 Lög um Matvælasjóð Matvæli
1251/2019 Reglugerð um innflutning dýraafurða til einkaneyslu Innflutningur
1250/2019 Reglugerð um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins Dýraheilbrigði Innflutningur
1220/2019 Gildistaka reglugerðar (ESB) 2019/759 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar lýðheilsukrafna við innflutning á matvælum sem innihalda bæði afurðir úr jurtaríkinu og unnar afurðir úr dýraríkinu (samsettar afurðir). Innflutningur Matvæli

2019/759

1155/2019 Viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af nauta- og svínakjöti Matvæli
1050/2019 Reglugerð um um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til þroskunar og heilbrigðis barna Matvæli

2019/651

940/2019 Samstarfsráð Matvælastofnunar Matvælastofnun
892/2019 Mildandi ráðstafanir og viðmiðunarmörk til að draga úr tilvist akrýlamíðs í matvælum Matvæli

2017/2158

891/2019 Vöktun á kampýlóbakter í alifuglum og alifuglakjöti Dýraheilbrigði Matvæli
890/2019 Samráðsnefnd um fiskeldi Fiskeldi
670/2019 Áhættumatsnefnd á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru Áburður Fóður Matvæli
522/2019 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2018/1556

521/2019 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu Matvæli

2018/1555

520/2019 Hámarksgildi leifa við eftirlit í matvælum sem unnin eru úr dýrum Matvæli

2018/470

359/2019 Aðferðarfræðilegar meginreglur fyrir áhættumat og tilmæli um áhættustjórnun sem um getur í reglugerð (EB) nr. 470/2009 Dýraheilbrigði Matvæli

2018/782

80/2019 Lög um kynrænt sjálfræði Jafnlaunavottun
1263/2018 Stuðningur við garðyrkju

Breytt með rg. nr.:

Búfjárrækt Matvæli
1021/2018 Rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi salmonellu vegna kjöts af holdakjúklingum sem flytja á til Danmerkur Dýraheilbrigði Matvæli

2018/307

1020/2018 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli Matvæli

2018/199

1000/2018 Vöktun á sýklalyfjaþoli

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði Fóður Matvæli

2013/652

923/2018 Breyting á skrá yfir starfsstöðvar í Brasilíu þaðan sem heimilt er að flytja inn lagarafurðir ætlaðar til manneldis Innflutningur Matvæli

2018/981

900/2018 Skrá yfir nýfæði

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur Matvæli

2017/24702018/4602018/461, 2018/469

868/2018 Brottfall reglugerða á sviði landbúnaðarmála Búfjárrækt
811/2018 Breyting á skrá yfir starfsstöðvar í þriðju löndum þaðan sem heimilt er að flytja inn tilteknar dýraafurðir að því er varðar Brasilíu Innflutningur

2018/700

511/2018 Gæðastýrð sauðfjárframleiðsla Búfjárrækt
324/2018 Snið og inntak umsókna og beiðna um ákvörðun á hámarksgildum leifa Dýraheilbrigði Matvæli

2017/12

300/2018 Velferð lagardýra, varnir gegn sjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með eldisstöðvum

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði Fiskeldi
221/2018 Brottfall reglugerðar um gjaldskrá Matvælastofnunar nr. 567/2012 Gjaldskrá
154/2018 Vernd afurðaheitisins ´íslenskt lambakjöt´ Búfjárrækt Matvælastofnun
90/2018 Lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga Jafnlaunavottun
88/2018 Varnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma Búfjárrækt Dýraheilbrigði
86/2018 Lög um jafna meðferð á vinnumarkaði Jafnlaunavottun
30/2018 Lög um Matvælastofnun Matvælastofnun
1049/2017 Aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með díoxínum og PCB í tilteknum matvælum Innflutningur Matvæli

2017/644

1030/2017 Vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85. Jafnlaunavottun Matvælastofnun
980/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2017/1202

979/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2017/1201

978/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2017/1200

977/2017 Um setningu reglna um notkun hámarksgildis leifa lyfjafræðilegra virka efna, sem ákvarðað hefur verið fyrir matvæli eða dýr, fyrir önnur matvæli eða dýrategundir Dýraheilbrigði Matvæli

2017/880

976/2017 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli Matvæli

2017/676

975/2017 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli Matvæli

672/2017

933/2017 Aðgerðir til að varna útbreiðslu plöntusjúkdóma


Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli Plöntur og sáðvara
735/2017 Nýfæði

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

2015/2283

674/2017 Heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis Aukaafurðir dýra Fóður Sláturhús

1069/2009142/2011749/20111063/20121097/2012294/2013, 717/2013555/2013592/20142015/9

527/2017 Velferð dýra í flutningi

Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt Dýraheilbrigði Sláturhús
500/2017 Gæðamat, flokkun og merking sláturafurða

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Sláturhús
482/2017 Tilgreining á upprunalandi/-stað fyrir svína-, sauðfjár-, geita- og alifuglakjöt Innflutningur Matvæli

1337/2013

466/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli
460/2017 Vernd dýra sem notuð eru í vísindaskyni Dýraheilbrigði

2010/63

417/2017 Aflétting tímabundinna varnaraðgerða til að fyrirbyggja að fuglaflensa berist í alifugla og aðra fugla í haldi Búfjárrækt Dýraheilbrigði
327/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/1412

326/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/1411

285/2017 Skrá yfir þriðju lönd þaðan sem heimilaður aðflutningur til EES á tilteknum dýraafurðum sem krefjast vottorða


Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli Plöntur og sáðvara

2016/759, 
2016/1793

225/2017 Leyfi fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli Matvæli

2016/854

219/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/1390

218/2017 Leyfi fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli Matvæli

2016/1389

217/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/1381

216/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/1379

215/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/862

210/2017 Niðurfelling gerða varðandi erúkasýru í olíu og um sykuriðnað Matvæli

2015/2284

182/2017 Samþykki starfstöðva sem framleiða spírur Matvæli

2013/210

1050/2016 Leyfi fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli Matvæli

2015/23142016/371, 2016/372

878/2016 Bann við notkun erfðabreytts fóðurs í sauðfjárrækt Búfjárrækt Dýraheilbrigði Fóður
856/2016 Lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin matvæli Matvæli Sláturhús
596/2016 Skráning afurðaheita Matvæli
540/2016 Búfjársæðingar og flutningur fósturvísa Búfjárrækt Dýraheilbrigði
477/2016 Opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli Sláturhús

2015/1375

476/2016 Notkun á endurnýttu heitu vatni til að fjarlægja örverufræðilega mengun af yfirborði skrokka Matvæli Sláturhús

2015/1474

467/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/1886

415/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/1898

327/2016 um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín (VI).

Grunngerð:

Breytt með reglugerðð nr.:

2015/1576, 2015/596, 1271/2014, 1308/2013

193/2016 Eftirlit 3ju ríkja vegna útflutnings á matvælum að því er varðar tiltekið sveppaeitur


Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur Matvæli

2015/949

180/2016 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til vatnsveitna á lögbýlum Búfjárrækt Matvælastofnun
80/2016 Velferð gæludýra Dýraheilbrigði
39/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómshættu Matvæli

2015/1052

38/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/1041

37/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/8

36/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/7

1029/2015 Brottfall reglugerðar nr. 312/2011 um sérstök skilyrði á innflutningi á tilteknum vörum frá Kína Innflutningur Matvæli

2015/170

1009/2015 um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum Jafnlaunavottun
952/2015 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/391

951/2015 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/402

949/2015 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli Matvæli

2015/539

940/2015 Beiting og hámark dagsekta í opinberu eftirliti með velferð dýra Dýraheilbrigði
899/2015 Brottfall reglugerðar nr. 504/1998 um vistvæna landbúnaðarframleiðslu Matvæli
850/2015 Innflutningur erfðaefnis holdanauta og útbúnaður einangrunarstöðva

Breytt með reglugerð nr:

Dýraheilbrigði Innflutningur
684/2015 Miðlun upplýsinga til neytenda um að matvæli séu glútenlaus eða glútenskert

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

828/2014

512/2015 Um brottfall reglugerðar nr. 283/2011 um skilyrði vegna innflutnings á sólblómaolíu frá Úkraínu Innflutningur Matvæli

853/2014

423/2015 Undanþága frá tilteknum ákvæðum í reglugerð EB nr. 852/2004 að því er varðar flutning á fljótandi olíum og fitu á sjó


Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

579/2014

415/2015 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

1229/2014

414/2015 Veiting og synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómshættu Matvæli

1228/2014

413/2015 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómshættu Matvæli

1226/2014

412/2015 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

1154/2014

411/2015 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómshættu Matvæli

1135/2014

187/2015 Bragðefni og tiltekin innihaldsefni matvæla sem hafa bragðgefandi eiginleika til notkunar í og á matvæli Matvæli

1334/2008872/2012545/2013985/2013246/2014

170/2015 Málsmeðferð Bandalagsins við ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna í matvælum úr dýraríkinu Matvæli

470/2009

167/2015 Lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu Dýraheilbrigði Matvæli

37/2010, 758/2010, 759/2010, 761/2010, 890/2010, 914/2010, 362/2011, 363/2011, 84/2012, 85/2012, 86/2012, 107/2012, 122/2012, 123/2012, 201/2012, 202/2012, 221/2012, 222/2012, 436/2012, 466/2012, 1161/2012, 1186/2012, 1191/2012, 59/2013, 115/2013, 116/2013, 394/2013, 406/2013, 489/2013, 1056/2013, 1057/2013, 1235/2013, 19/2014, 20/2014, 200/2014, 201/2014, 418/2014

136/2015 Sóttvarnastöðvar alifugla


Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði
46/2015 Lög um Breytingar á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, lögum um MAST og tollalögum (stjórnsýsluverkefni, ónýttar og skertar beingreiðslur, gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
1294/2014 Miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1169/2011

1277/2014 Velferð minka Búfjárrækt Dýraheilbrigði
1276/2014 Velferð svína

Breytt með reglugerð nr:

 

Búfjárrækt Dýraheilbrigði
1237/2014 Merking og rekjanleiki erfðabreyttra matvæla og erfðabreytts fóðurs Fóður Matvæli
1148/2014 Takmarkanir við flutningi sláturfjár Búfjárrækt Dýraheilbrigði
1066/2014 Velferð sauðfjár og geitfjár

Grunngerð:

Breytt með reglugerð:

Búfjárrækt Dýraheilbrigði
1065/2014 Velferð nautgripa Búfjárrækt Dýraheilbrigði
966/2014 Skrá yfir leyfð reykbragðefni á forstigi framleiðslu, til notkunar sem slík í eða á matvæli og/eða til framleiðslu á afleiddum reykbragðefnum

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

1321/2013

965/2014 Reglur um umsóknir er varða notkun á almennum lýsingum (heitum) Matvæli

907/2013

954/2014 Leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

155/2014175/201440/2014

910/2014 Velferð hrossa Búfjárrækt Dýraheilbrigði
907/2014 Skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til ESB, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
  • Grunngerð (EB 810/2010, 144/2011, 342/2011, 801/2011, 1112/2011, 497/2012, 546/2012, 644/2012, 1036/2013, 1160/2012, 71/2013, 102/2013, 191/2013, 196/2013,482/2013

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

206/2010

886/2014 Kröfur vegna útgáfu vottorða vegna innflutnings á tilteknum samsettum afurðum til sambandsins Innflutningur

28/2012, 468/2012

877/2014 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

1017/20131066/2013

847/2014 Verndarráðstafanir varðandi innflutning á samlokum frá Tyrklandi sem eru ætlaðar til manneldis

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

743/2013, 840/2014

834/2014 Matvæli sem eru ætluð ungbörnum og smábörnum, matvæli sem eru notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi og þyngdarstjórnunarfæði Matvæli

609/2013

831/2014 Skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings til ESB á hrámjólk og mjólkurafurðum til manneldis


Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

605/2010, 914/2011, 957/2012, 300/2013, 209/2014

661/2014 Markmið Sambandsins um að draga úr S. enteritidis og S. typhimurium í hópum kalkúna sbr. reglugerð ESB nr. 2160/2003

Breytt með reglugerð:

Búfjárrækt Dýraheilbrigði

1190/2012

560/2014 Skrár yfir þriðju lönd eða svæði, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

798/2008, 1291/2008, 411/2009, 215/2010, 241/2010, 254/2010, 332/2010, 925/2010, 955/2010, 364/2011, 427/2011, 536/2011, 999/2011, 1132/2011, 1380/2011, 110/2012, 393/2012, 532/2012, 1162/2012, 88/2013

400/2014 Notkun mjólkursýru til að draga úr örverufræðilegri mengun á yfirborði nautgripaskrokka Matvæli Sláturhús

101/2013

390/2014 Skrár yfir þriðju lönd fyrir innflutning til Bandalagsins eða umflutning þar um á kjöti eða villtum dýrum af héraætt, tilteknum villtum landspendýrum og alikanínum og um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

119/2009

233/2014 Kröfur um rekjanleika að því er varðar spírur og fræ sem eru ætluð til framleiðslu á spírum. Matvæli

208/2013

229/2014 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómsáhættu Matvæli

1048/2012

167/2014 Sérstök skilyrði og nákvæmar verklagsreglur vegna innflutnings á eldhússáhöldum úr polýamíð- og melamínplasti sem eru upprunnin í Alþýðuveldinu Kína og Hong Kong, eða send þaðan

Grunngerð:

Breytt með reglugerð:

Matvæli

284/2011

130/2014 Lög um Vernd afurðaheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu Dýraheilbrigði Fiskeldi Matvæli
77/2014 Lög um opinber skjalasöfn Jafnlaunavottun
52/2014 Tilkynningar- og skráningarskyldir sjúkdómar Dýraheilbrigði
1110/2013 Framkvæmdarreglur vegna beitingar 16. gr. reglugerðar EB nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli Matvæli

489/2012

1012/2013 Veiðar á beitukóngi í gildrur Matvæli
1010/2013 Veiðar á ígulkerum Matvæli
975/2013 Aldinsafar og sambærilegar vörur

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

2012/12

795/2013 Veiðar á sæbjúgum Matvæli
407/2013 Framkvæmdarreglur vegna beitingar 8. gr. reglugerðar EB nr. 1925/2006 um að bæta vítamínum og steinefnum og tilteknum öðrum efnum við í matvæli.

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

307/2012

404/2013 Umbreytingarráðstafanir varðandi skrá yfir bragðefni og grunnefni í I. viðauka reglugerðar EB nr. 1334/2008

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

873/2012

402/2013 Leyfi eða synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

378/2012379/2012432/2012

397/2013 Nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum Matvæli

231/2012

372/2013 Markmið ESB að draga úr S. enteritidis og S. typhimurium í hópum holdakjúklinga sbr. reglugerð EB nr. 2160/2003

Breytt með reglugerð:

 

Búfjárrækt Dýraheilbrigði

200/2012

371/2013 Framkvæmd reglugerðar ESB nr. 999/2001 er varðar samþykkt breyttrar landsáætlunar Dýraheilbrigði

233/2013

349/2013 Sérstök skilyrða fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu Innflutningur

996/2012

273/2013 Kröfur varðandi sóttkví fyrir lagareldisdýr Fiskeldi

2008/946

272/2013 Viðmiðunarreglur fyrir áhættumiðað dýraheilbrigðiseftirlit sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins 2006/88/EB Fiskeldi

2008/896

271/2013 Rafrænt aðgengi að upplýsingum um lagareldisfyrirtæki og viðurkenndar vinnslustöðvar Fiskeldi

2008/392

221/2013 Framkvæmd tilskipunar 2006/88/EB varðandi eftirlits- og útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu ríkja, svæða og hólfs Fiskeldi

2009/177

220/2013 Ráðstafanir til að takmarka áhrif tiltekinna sjúkdóma í lagareldisdýrum og villtum lagardýrum Fiskeldi

2010/2212011/825

55/2013 Lög um Velferð dýra Dýraheilbrigði
38/2013 Lög um búfjárhald Búfjárrækt
916/2012 Merkingar búfjár

Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt

2008/71

911/2012 Vernd dýra við aflífun

Breytt með reglugerð nr.:

Sláturhús

1099/2009

910/2012 Kröfur um rekjanleika, sem kveðið er á um í reglugerð EB nr. 178/2002, að því er varðar matvæli úr dýraríkinu Matvæli

931/2011

909/2012 Samþykki fyrir eftirliti Kanada fyrir útflutning hveitis og hveitimjöls til að kanna hvort það inniheldur okratoxín A Innflutningur

844/2011

874/2012 Leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum Matvæli

1160/2011, 1170/2011, 1171/2011

873/2012 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 1331/2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni, ensím og bragðefni í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

234/2011

851/2012 Mjólkurvörur

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

79/1067, 87/524, 89/384, 2001/114

848/2012 Innflutningur dýraafurða til einkaneyslu

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

745/2004

763/2012 Breytingar á skrám yfir sóttvarnarstöðvar vegna fiskeldisdýra Fiskeldi

2008/73

580/2012 Framleiðsla og markaðssetning aðila undir smáræðismörkum á matvælum og afhending frumframleiðenda á litlu magni matvæla beint til neytenda og staðbundinna smásölufyrirtækja

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
570/2012 Kröfur um heilbrigði dýra og manna vegna viðskipta með afurðir innan EES og innflutning afurða frá þriðju ríkjum
  • Grunngerð (96/90, 97/79, 2002/33, 2004/41, 94/466, 94/723, 95/338, 95/339, 96/103, 96/340, 96/405, 1999/724, 2001/7, 2003/503, 2003/721)

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

92/118

374/2012 Efniviður og hlutir úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli Matvæli

10/2011321/2011

373/2012 Leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum Matvæli

432/2011, 440/2011, 665/2011, 666/2011

369/2012 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 2160/2003 varðandi markmið Sambandsins um að draga úr algengi salmonellu í varphænum Búfjárrækt

517/2011

320/2012 Birting niðurstaðna vegna eftirlits með matvælum Matvæli
303/2012 Rafræn skráning dýralækna á dýrasjúkdómum og lyfjameðhöndlun Dýraheilbrigði
272/2012 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

1025/20091167/20091168/2009

254/2012 Tilkynning dýrasjúkdóma innan EES Dýraheilbrigði

82/894

217/2012 Um framkvæmd reglugerðar EB nr. 999/2001 að því er varðar innanlandsáætlanir um varnir gegn riðuveiki og tilteknar undanþágur Dýraheilbrigði

546/2006

212/2012 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 2160/2003 varðandi markmið um að draga úr algengi sermigerða salmonella í hópum fullorðinna undaneldisfugla af gerðinni Gallus gallus

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

200/2010

181/2012 Skilyrði fyrir notkun á virkjuðu súráli til að fjarlægja flúoríð úr ölkelduvatni og uppsprettuvatni Matvæli

115/2010

180/2012 Krafa varðandi samþykki fyrir starfsstöðvum fóðurfyrirtækja sem framleiða eða setja á markað aukefni í fóðri sem er í flokknum hníslalyf og vefsvipungalyf Fóður

141/2007

172/2012 Leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum Matvæli

983/20091024/2009376/2010384/2010

171/2012 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

984/2009375/2010382/2010383/2010

168/2012 Framkvæmdarreglur varðandi umsóknir um leyfi fyrir heilsufullyrðingum skv. 15. gr. reglugerðar EB nr. 1924/2006

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

353/2008

160/2012 um útdráttarleysa til notkunar við framleiðslu matvæla og innihaldsefna í matvælum

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

Tilskipun (EB) 2009/32 og (EB) 2010/59

140/2012 Upplýsingalög
41/2012 Reglur um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar Dýraheilbrigði

999/2001

30/2012 Eftirlit með efnaleifum í afurðum dýra Matvæli

2006/104, 89/153, 97/747, 96/23

1048/2011 Vöktun súna (sjúkdóma sem smitast á milli manna og dýra) og súnuvalda Búfjárrækt

2003/99

1043/2011 Eftirlit með heilbrigði eldisdýra og dýraafurðum í viðskiptum innan EES Innflutningur

91/68, 92/65, 92/118, 2002/33, 2004/41, 93/444, 94/338, 94/339

1015/2011 Skyldur og verkefni innlendra tilvísunarrannsóknastofa vegna rannsókna á salmonellusýnum Búfjárrækt

2004/564

1014/2011 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 2160/2003 að því er varðar markmið Bandalagsins um að draga úr algengi Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í holdakjúklingum

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

646/2007

1013/2011 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 2160/2003 varðandi kröfur um beitingu sértækra varnarráðstafana á grundvelli innlendra áætlana um varnir gegn salmonellu í alifuglum Búfjárrækt Dýraheilbrigði

1177/2006

1011/2011 Varnir gegn salmonellu og öðrum tilteknum smitvöldum mannsmitanlegra dýrasjúkdóma sem berast með matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

2160/2003, 1791/20061237/2007213/2009

1009/2011 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna Matvæli

1162/2010

1008/2011 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

1161/2010

979/2011 Áætlun um endurmat á samþykktum aukefnum í samræmi við reglugerð EB nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

257/2010

978/2011 Aukefni í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1333/2008

977/2011 Ensím í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1332/2008

976/2011 Sameiginleg málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni, ensím og bragðefni í matvælum Matvæli

1331/2008

975/2011 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 21/2004 varðandi lágmarkseftirlit með auðkenningu og skráningu sauð- og geitfjár

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

1505/2006

974/2011 Viðmiðunarreglur og aðferðir við rafræna auðkenningu sauð- og geitfjár Búfjárrækt

2006/968, 2008/337

973/2011 Kerfi fyrir auðkenningu og skráningu sauð- og geitfjár

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

21/2004, 1560/2007933/2008759/2009

972/2011 Framkvæmd viðurlaga í tengslum við auðkennis- og skráningarkerfi nautgripa sbr. reglugerð EB nr. 1760/2000

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

494/98

971/2011 Leyfi fyrir sérstöku auðkenningarkerfi fyrir nautgripi sem haldnir eru í menningarlegum og sögulegum tilgangi Búfjárrækt

644/2005

970/2011 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 1760/2000 varðandi lágmarkseftirlit á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

1082/2003, 499/2004

969/2011 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 1760/2000 varðandi eyrnamerki, vegabréf og jarðabækur

Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt

911/20041792/2006

968/2011 Kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa og um merkingu nautakjöts

Breytt með reglugerð nr:

33/2016 (EB 653/2014)

Búfjárrækt Matvæli

1760/2000

966/2011 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

958/2010

965/2011 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna Matvæli

957/2010

911/2011 Garnaveiki og varnir gegn henni

Breytt með reglugerð nr:

Dýraheilbrigði
746/2011 Tilteknar aðlögunarráðstafanir og merking fóðurs Fóður

454/2010

744/2011 Notkun og markaðssetning fóðurs

Breytt með reglugerð nr:    

Fóður

767/2009

740/2011 Auglýsing - Neyðarráðstafanir sem gilda um grikkjasmárafræ og tiltekið fræ og baunir sem eru flutt inn frá Egyptalandi Innflutningur

2011/402

728/2011 Slepping eða dreifing og markaðssetning erfðabreyttra lífvera

Grunngerð

Breytt með 

Matvæli

2001/18

442/2011 Uppruni og ræktun íslenska hestsins


Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt
387/2011 Skyldur og verkefni tilvísunarrannsóknastofu ESB í tengslum við umsóknir um leyfi fyrir aukefnum í fóðri

 Breytt með reglugerð nr.:

Fóður

378/2005850/2007885/2009

280/2011 Auglýsing - Varúðarráðstafanir sem gilda um innflutning á krabbadýrum (crustaceous) frá Bangladesh og ætlaðar eru til manneldis Innflutningur Matvæli

2008/630, 2010/387

279/2011 Auglýsing - Varúðarráðstafanir sem gilda um innflutning á fiskeldisafurðum frá Indlandi og ætlaðar eru til manneldis Innflutningur

2010/381

278/2011 Auglýsing - Varúðarráðstafanir sem gilda um innflutning á fiskeldisafurðum frá Indónesíu og ætlaðar eru til manneldis Innflutningur

2010/220

277/2011 Auglýsing - Bann við innflutningi á samlokum (bivalve molluscs) sem eru upprunnar frá Perú eða eru fluttar út þaðan. Innflutningur

2008/866, 2009/297, 2009/862, 2010/641

90/2011 Lög um Skeldýrarækt
27/2011 Lög um útflutning hrossa Útflutningur
1045/2010 Transfitusýrur Dýraheilbrigði
1012/2010 Aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með fóðri

Breytt með reglugerð nr:

Fóður

152/2009

884/2010 Sýnataka og greining vegna opinbers eftirlits með innihaldi blýs, kadmíums, kvikasilfurs, ólífræns tins, 3-MCPD og bensó(a)pýrens í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

333/2007

838/2010 Virk og gaumræn efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli Matvæli

450/2009

820/2010 Breyting á Evróputilskipunum um heilbrigðiskröfur fyrir aukaafurðir úr dýrum Aukaafurðir dýra

2002/33

768/2010 Skrá yfir efni sem nauðsynleg eru til að meðhöndla dýr af hestaætt Dýraheilbrigði

1950/2006

767/2010 Hámark dagsekta vegna matvæla- og fóðureftirlits Fóður Matvæli
729/2010 Niðurfelling tiltekinna tilskipana sem varða hollustuhætti matvæla og afurða úr dýraríkinu Matvæli

2004/41

565/2010 Aðlögun tiltekinna gerða vegna heilbrigðislöggjafar dýra, dýraafurða og plantna Dýraheilbrigði

1792/2006

560/2010 Innflutningur á djúpfrystu svínasæði

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur
489/2010 Reglur um heilbrigðiseftirlit dýralæknis á landamærastöðvum með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndum

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

136/2004

406/2010 Næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1924/2006, 109/2008

327/2010 Íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli Matvæli

1925/2006

291/2010 Birting niðurstaðna vegna eftirlits með áburði

Breytt með reglugerð nr:

Áburður
266/2010 Sýnataka og greining vegna opinbers eftirlits með innihaldi nítrats í tilteknum matvælum Matvæli

1882/2006

265/2010 Hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum Matvæli

1881/2006, 1126/2007, 629/2008

185/2010 Auglýsing - Tilteknar varúðarráðstafanir vegna innflutnings á matvælum og fóðri frá Kína sem innhalda afurðir úr dýraríkinu

Breytt með auglýsingu nr:

Innflutningur

2002/994, 2004/621, 2005/573, 2008/463, 2008/639

172/2010 Sjóflutningar á hrásykri, fljótandi fitu og olíum Innflutningur
135/2010 Örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli

Breytt með reglugerð nr:

 

Matvæli

2073/2005

134/2010 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar.

Breytt með reglugerð nr:

Útflutningur

1688/2005

131/2010 Viðmiðanir við úttektir um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um að heilbrigði og velferð dýra séu virt Dýraheilbrigði Fóður Matvæli

2006/677

130/2010 Net stofnana sem starfa á sviðum sem falla undir hlutverk Matvælaöryggisstofnunar Evrópu Matvæli

2230/2004

129/2010 Almenn áætlun um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs Fóður Matvæli

2004/478

128/2010 Málsmeðferð Matvælaöryggisstofnunar Evrópu þegar beiðnum um vísindalegar álitsgerðir er vísað til hennar Matvæli

1304/2003

107/2010 Kröfur varðandi hollustuhætti sem varða fóður

Breytt með reglugerð nr:

Fóður

183/2005

104/2010 Hollustuhættir sem varða matvæli úr dýraríkinu

 Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

853/2004, 2074/2005, 2076/2005, 1662/2006, 1664/2006, 1666/2006

103/2010 Hollustuhættir er varða matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

852/2004

102/2010 Almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla

Breytt með reglugerð nr:

Dýraheilbrigði Fóður Matvæli

178/2002, 1642/2003, 575/2006

1004/2009 Gerð og framsetning umsókna og mat á aukefnum í fóðri og leyfi fyrir þeim

Grunngerð:

Breytt með reglugerð nr.:

Fóður

429/2008

489/2009 Vinnsla og heilbrigðiseftirlit með hvalaafurðum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
34/2009 Efni og hlutir úr sellulósafilmu sem er ætlað að snerta matvæli Matvæli

2007/42

935/2008 Auglýrsing - Bann eða takmörkun á innflutningi og varúðarráðstafanir vegna matvæla sem innihalda mjólk eða mjólkurafurðir sem upprunnar eru í Kína eða sem fluttar eru frá Kína Innflutningur

2008/575

698/2008 Takmörkun á notkun tiltekinna epoxýafleiðna í efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli Matvæli

1895/2005

672/2008 Hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri

Breytt með reglugerð nr:

Fóður Matvæli

396/2005, 178/2006

630/2008 Ýmis tollfríðindi Innflutningur
618/2008 Reykbragðefni sem eru notuð eða eru ætluð til notkunar í eða á matvælum

Grunngerð

Breytt með rg. nr.:

Matvæli

2065/2003, 627/2006

568/2008 Góðir framleiðsluhættir að því er varðar efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

2023/2006

550/2008 Flutningur líflamba milli landsvæða

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt
398/2008 Efni og hlutir sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli

Grunngerð

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

1935/2004

179/2008 Framkvæmd reglugerða nr. 446/2005 og 511/2005, að því er varðar ráðstafanir gegn tilteknum sjúkdómum í eldisdýrum Fiskeldi
177/2008 Viðmiðanir við skilgreiningu svæða og opinbert eftirlit ef upp kemur grunur um blóðþorra eða tilvist hans er staðfest Fiskeldi

2003/466

71/2008 Lög um fiskeldi Fiskeldi
773/2006 Leyfi til að stunda dýralækningar á Íslandi fyrir dýralækna sem menntast hafa í ríkjum EES Dýraheilbrigði
740/2006 Heilbrigðiseftirlit á skoðunarstöðvum Bandalagsins á landamærum með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndum Fiskeldi

136/2004

455/2006 Kartöfluútsæði Plöntur og sáðvara
439/2006 Leirhlutir sem er ætlað að snerta matvæli Matvæli

84/500, 2005/31

91/2006 Lög um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn Matvæli
61/2006 Lög um lax- og silungsveiði Fiskeldi
60/2006 Lög um varnir gegn fisksjúkdómum Fiskeldi
58/2006 Lög um fiskrækt Fiskeldi
508/2005 um gildistöku tiltekinnar gerðar EB um aðskotaefni í matvælum Matvæli

315/93

449/2005 Eftirlit með heilbrigði eldisdýra sem flutt eru til EES-svæðisins frá þriðju ríkjum

Breytt með reglugerð:

Fiskeldi Plöntur og sáðvara

91/628, 95/29, 96/43

331/2005 Kjöt og kjötvörur Matvæli
76/2005 Lög um breytingu á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar. Matvælastofnun
935/2004 Innflutningur gæludýra og hundasæðis Dýraheilbrigði Plöntur og sáðvara
624/2004 Fæðubótarefni Matvæli

2002/46

411/2004 Ýmis aðskotaefni í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
405/2004 Náttúrulegt ölkelduvatn og átappað lindarvatn

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

2003/40

343/2004 Viðarumbúðir vara við útflutning

Breytt með reglugerð nr:

Útflutningur
736/2003 Sýnatökur og meðhöndlun sýna fyrir mælingar á aðskotaefnum í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

2002/63

656/2003 Aldinsultur og sambærilegar vörur Matvæli

2001/113

527/2003 Sýnatökuáætlanir og greiningaraðferðir við greiningu og staðfestingu á fisksjúkdómunum brisdrepi, iðradrepi og veirublæði Fiskeldi

2001/183

366/2003 Sykur og sykurvörur Matvæli

2001/111

288/2003 Hunang

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2001/110

859/2002 Innflutningur loðdýra Búfjárrækt
798/2002 Kakó- og súkkulaðivörur Matvæli

2000/36

449/2002 Útflutningur hrossa

Breytt með reglugerð nr:

Útflutningur
276/2002 Afmörkuð notkun erfðabreyttra lífvera, annarra en örvera Matvæli
275/2002 Afmörkuð notkun erfðabreyttra örvera Matvæli
665/2001 Viðbrögð við smitsjúkdómum

Breytt með reglugerð nr:

  • 831/2012
Dýraheilbrigði
651/2001 Um útrýmingu á riðuveiki og bætur vegna niðurskurðar Búfjárrækt Dýraheilbrigði
536/2001 Neysluvatn

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

98/83

526/2001 Bann við aðgerðum á hundum og köttum án læknisfræðilegra ástæðna Dýraheilbrigði
341/2001 Geislun matvæla með jónandi geislun

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1999/2, 1999/3

583/2000 Innflutningur, ræktun og dreifing útlendra plöntutegunda

Breytt með reglugerð nr:

Plöntur og sáðvara
542/2000 Kaffi, kaffikjarnar og kaffibætir

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

79/1066, 99/4

539/2000 Heimildir dýralækna til að ávísa lyfjum

Breytt með reglugerð nr:

Dýraheilbrigði

81/851

105/2000 Flutningur og sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun laxastofna

Breytt með reglugerð nr:

Fiskeldi
58/2000 Lög um yrkisrétt Plöntur og sáðvara
27/2000 Lög um bann við uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna Jafnlaunavottun
44/1999 Lög um náttúruvernd Dýraheilbrigði
557/1998 Kanínurækt Búfjárrækt
537/1998 Hald háhyrninga í sjávarkvíum Dýraheilbrigði
200/1998 Búfjármörk, markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt
70/1998 Búnaðarlög Dýraheilbrigði Matvælastofnun
68/1998 Ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur Matvæli
66/1998 Lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr Dýraheilbrigði Matvælastofnun
19/1997 Sóttvarnalög Dýraheilbrigði Matvæli
635/1996 Notkun lyfja og meðferð á sýningar- og keppnishrossum Dýraheilbrigði
70/1996 Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins Jafnlaunavottun Matvælastofnun
18/1996 Lög um erfðabreyttar lífverur Matvæli
398/1995 Áburður og jarðvegsbætandi efni

Breytt með reglugerð nr: 

Áburður
392/1995 Mjólkurprótein til notkunar í matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

83/417, 85/503, 86/424

389/1995 Nítrósamín í gúmmítúttum og snuðum Matvæli

89/109, 93/11

301/1995 Eftirlit með sáðvöru

Breytt með reglugerð nr: 

Plöntur og sáðvara
93/1995 Lög um matvæli Matvæli
572/1994 Varnir gegn fjárkláða Dýraheilbrigði
162/1994 Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu Matvæli
64/1994 Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum Dýraheilbrigði
22/1994 Lög um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru Áburður Fóður Plöntur og sáðvara
557/1993 Hraðfryst matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

89/108, 92/1, 92/2

538/1993 Vinýlklóríð í efnum og hlutum Matvæli

78/142, 80/766, 81/432, 89/109

99/1993 Búvörulög Búfjárrækt Matvælastofnun
37/1993 Stjórnsýslulög Jafnlaunavottun Matvælastofnun
25/1993 Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim Áburður Búfjárrækt Dýraheilbrigði
189/1990 Innflutningur og útflutningur á plöntum og plöntuafurðum Plöntur og sáðvara
54/1990 Lög um innflutning dýra Innflutningur
94/1986 Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna Jafnlaunavottun
50/1986 Lög um Rannsóknadeild fisksjúkdóma Fiskeldi
51/1981 Lög um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum Innflutningur
163/1973 Hvalveiðar

Breytt með

Matvæli
30/1963 Lyfsölulög Dýraheilbrigði
26/1949 Lög um hvalveiðar Matvæli
um samræmda eftirlitsáætlun fyrir árin 2022, 2023 og 2024 til þess að tryggja að farið sé að ákvæðum um hámarksgildi varnarefnaleifa og meta þau váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum varnarefnaleifa í og á matvælum úr jurta- og dýraríkinu. Matvæli

2021/601

Getum við bætt efni síðunnar?