Fara í efni

Fuglaflensa

Viðbúnaðarstig í gildi

Fuglaflensa viðbúnaðarstig 1

Viðbúnaðarstig 1 - Lítil hætta

Frá og með 28. maí 2021 er í gildi viðbúnaðarstig 1.

Um fuglaflensu

Fuglaflensa er bráðsmitandi smitsjúkdómur í fuglum, sem getur einnig stöku sinnum komið upp í spendýrum og mönnum. Orsakavaldur eru margar gerðir af inflúensu A veirum, sem hafa þróast þannig að þær smita fyrst og fremst fugla. Þessar veirur finnast í einkennalausum villtum fuglum um allan heim. Þegar alvarlegt afbrigði fuglaflensuveira berast í alifugla sýkist oft stór hluti fuglanna og margir drepast. Fuglaflensuveirur eru skyldar öðrum inflúensuveirum sem eru aðlagaðar sinni tegund, t.d. mönnum, hundum eða svínum. Inflúensuveirur hafa sérstaka hæfileika til að breytast, t.d. með því að skiptast á erfðaefni við aðrar gerðir inflúensuveira.

Fuglaflensuveirur eru flokkaðar eftir mótefnavökum á yfirborði þeirra, sem eru auðkenndir með bókstöfunum H og N. Veirurnar eru líka flokkaðar eftir því hversu alvarlegri sýkingu þær valda í fuglum. Veirur sem valda alvarlegum einkennum og hárri tíðni dauðsfalla í smituðum fuglahópi kallast skæð fuglaflensa (e. highly pathogenic avian influenza, HPAI). Fuglaflensuveirur sem valda yfirleitt litlum einkennum kallast væg fuglaflensa (e. low pathogenic avian influenza, LPAI). Eftir stökkbreytingu hafa einstaka fuglaflensuveirur, t.d. af gerðunum H5N1 og H7N9, öðlast eiginleika til að geta sýkt önnur dýr og fólk. Smitun verður aðallega við snertingu við fugla eða fugladrit, ekki við neyslu afurða.

Sjúkdómseinkenni

Meðgöngutími er 1-5 daga fyrir hænsnfugla og kalkúna.

Sjúkdómseinkenni vægrar fuglaflensu í alifuglum eru venjulega væg. Sýktir alifuglar geta sýnt einkenni í öndunarfærum, þeir hósta og hnerra. Í varphænum og stofnfuglum getur varpið minnkað. Sýkingartíðni og tíðni dauðsfalla eru oft lágar nema sýktir fuglar séu einnig haldnir öðrum sjúkdómum.

Almenn sjúkdómseinkenni skæðrar fuglaflensu í alifuglum geta verið:

 • Slappleiki
 • Úfinn fiðurhamur
 • Bólginn haus,. blámi á húð
 • Öndunarerfiðleikar, hósti, hnerri
 • Niðurgangur
 • Blæðingar í húð á fótum eða kambi og sepum
 • Aukin dauðsföll, aukning um meira en 2% á síðustu 14 dögum

Viðmið fyrir kjúklinga og varphænur haldin í atvinnuskyni geta verið:

 • Minnkun á vatnsnotkun um 10% á þremur dögum
 • Minnkun á fóðurnotkun um 5% á þremur dögum
 • Í varpfuglum getur verið aukning á óeðlilegum eggjum með afmyndaða skurn eða á eggjum án skurnar um meira en 3%.

Einkenni skæðrar fuglaflensu eru misjöfn eftir tegundum alifugla. Endur og gæsir til dæmis sýkjast sjaldnar og geta verið mjög væg einkenni.

Vöktun Matvælastofnunar

Vöktun á fuglaflensu í alifuglum hér á landi fer fram með því að skima reglubundið fyrir fuglaflensuveirum í einkennalausum fuglahópum og með stöðugri vöktun eigenda alifugla á sjúkdómseinkenni í þeim.

Hér má finna upplýsingar um niðurstöður reglubundinnar sýnatöku í alifuglum í skýrslu um skimanir vegna dýrasjúkdóma í dýrum:

Matvælastofnun fylgist einnig grannt með útbreiðslu fuglaflensu í heiminum, sér í lagi í löndum þar sem farfuglar landsins hafa vetursetu. Upplýsingar um greiningar og útbreiðslu smits er m.a. að finna á heimasíðu Alþjóða dýraheilbrigðisstofnunarinnar OIE.

Þegar aukin hætta er á að alvarleg afbrigði fuglaflensuveiru berist til landsins með farfuglum er mikilvægt að vakta sjúkdóminn í villtum fuglum. Almenningur getur tekið virkan þátt í vöktuninni með því að tilkynna um fund á veikum eða dauðum villtum fuglum nema ljóst sé að fuglinn hafi drepist af slysförum. Matvælastofnun í samvinnu við prófessór í dýrafræði á verkfræði- og náttúruvísindasvið HÍ og við veirufræðing á Tilraunastöð HÍ á Keldum tekur ákvörðun um sýnatökur. Niðurstöður skimunar á alvarlegu afbrigði fuglaflensu í villtum fuglum má finna á kortasjá Matvælastofnunar:

Áhættumat

Stofnaður hefur verið sérfræðingahópur vegna fuglaflensu sem í eiga sæti fulltrúar Matvælastofnunar, Tilraunastöðvar HÍ í meinafræði að Keldum, Háskóla Íslands og Sóttvarnarlæknis. Hópurinn metur áhættu á hverjum tímapunkti og vinnur að gerð áætlana um eftirlit og viðbrögð.

Þegar metið er hversu mikil hætta sé á að fuglaflensuveirur berist í alifugla hér á landi, er fyrst metið hversu miklar líkur séu á að alvarlegt afbrigði fuglaflensuveira séu til staðar í villtum fuglum hér á landi. Við það mat er litið til ýmissa þátta svo sem hvort alvarlegt afbrigði fuglaflensu hafi greinst í fuglum í löndum sem farfuglarnir koma frá og ef svo er þá hversu mikið er um sýkingar, hvaða fuglategund og afbrigði veirunnar er að ræða, til hvaða aðgerða hefur verið gripið í löndunum o.s.frv. Því næst er metið hversu líklegt sé að smitið berist úr villtum fuglum í alifugla hér á landi, sem veltur einna helst á því hversu góðar smitvarnir eru á þeim stöðum sem alifuglar eru haldnir og hversu mikill þéttleiki villtra fugla er í nágrenni alifuglabúa.

Viðbúnaðarstig

Matvælastofnun hefur skilgreint þrjú viðbúnaðarstig vegna fuglaflensu, sem byggjast á því hversu mikil hætta er talin á að fuglaflensuveirur berist í alifugla. Viðbúnaðarstig 1 er grunnstig sem er stöðugt í gildi nema ef smithætta eykst, að mati viðbúnaðarhópsins.

Hér að neðan er tilgreindur lágmarks viðbúnaður allra fuglaeigenda á hverju stigi. Fyrir eigendur alifuglabúa með 250 fugla eða fleiri gilda að auki ákvæði í 20. og 21. grein um smitvarnir í reglugerð nr. 135/2015 um velferð alifugla.

Fuglaflensa viðbúnaðarstig 1

Viðbúnaðarstig 1
Lítil hætta

Þetta viðbúnaðarstig er alltaf í gildi.

Tilkynningar

 1. Tilkynna skal til Matvælastofnunar um dauða villta fugla, nema augljóst sé að þeir hafi drepist af slysförum, svo sem flug á rafmagnslínur, á rúður eða fyrir bíla.
 2. Aukin dauðsföll eða grunsamleg veikindi í alifuglum og öðrum fuglum í haldi skal tilkynna til Matvælastofnunar.

Lágmarks smitvarnir fyrir alifugla og aðra fugla í haldi

 1. Forðast skal að hafa nokkuð í umhverfi fuglahúsa sem laðar að villta fugla.
 2. Fóður og drykkjarvatn skal ekki aðgengilegt villtum fuglum.
 3. Fuglahúsum skal vel við haldið.
 4. Almennar góðar smitvarnir skulu viðhafðar.

Fuglaflensa viðbúnaðarstig 2

Viðbúnaðarstig 2
Miðlungs hætta

Þegar auknar líkur eru á að alvarlegt afbrigði fuglaflensuveira berist með farfuglum til landsins, samkvæmt mati sérfræðinga, leggur Matvælastofnun til við ráðherra að fyrirskipaðar verði tímabundnar varnaraðgerðir til að fyrirbyggja að fuglaflensa berist í alifugla og aðra fugla í haldi. Jafnframt leggur stofnunin fram tillögur að auknu eftirliti og sýnatökum.

Tilkynningar

 1. Tilkynna skal til Matvælastofnunar um dauða villta fugla, nema augljóst sé að þeir hafi drepist af slysförum, svo sem flug á rafmagnslínur, á rúður eða fyrir bíla.
 2. Aukin dauðsföll eða grunsamleg veikindi í alifuglum og öðrum fuglum í haldi skal tilkynna til Matvælastofnunar.

Lágmarks smitvarnir fyrir alifugla og aðra fugla í haldi

 1. Fuglarnir skulu hafðir inni í yfirbyggðum gerðum eða húsum.
 2. Tryggja skal góðan aðskilnað milli alifugla og villtra fugla. Hús og gerði skulu fuglaheld.
 3. Tryggja skal að ekkert í umhverfi fuglahúsanna laði að villta fugla.
 4. Fóður og drykkjarvatn fuglanna skal ekki vera aðgengilegt villtum fuglum.
 5. Endur og gæsir skulu aðskildar frá hænsnfuglum.
 6. Setja skal hatta á allar lóðréttar loftræstitúður á fuglahúsum, nema þar sem um er að ræða útblásturstúður vélrænnar loftræstingar.
 7. Setja skal fuglanet fyrir allar loftræstitúður, op og glugga á fuglahúsum.
 8. Öllum óviðkomandi skal bannaður aðgangur að fuglahúsum.
 9. Allir sem sinna fuglunum skulu nota hlífðarfatnað (galla og stígvél), sem eingöngu er notaður þar, og skulu þeir einnig þvo og sótthreinsa hendur fyrir og eftir umhirðu fuglanna.
 10. Áður en fuglar eru fengnir frá öðrum búum skal spyrjast fyrir um hvort heilsufar fugla á búinu hafi verið eðlilegt. Fuglar skulu ekki teknir inn á bú frá búum þar sem sjúkdómsstaða er óþekkt eða eitthvað virðist vera athugavert við heilsufar.
  Skrá skal alla flutninga á fuglum til og frá búinu með dagsetningu og hvert eða hvaðan þeir voru fluttir.
 11. Mælt er með „allt inn – allt út“ kerfi, þ.e.a.s. að allir fuglar séu fjarlægðir af búi áður en nýir eru teknir inn.
 12. Hús og gerði skulu þrifin vel og sótthreinsuð á milli hópa.
 13. Farga skal dauðum fuglum, undirburði og skít á öruggan hátt, þannig að ekki stafi smithætta af úrganginum fyrir aðra alifugla og aðra fugla í haldi.
 14. Tryggja skal góðar smitvarnir við vatnsból.
 15. Sýningarhald og aðrar samkomur með fugla er bannað.

Fuglaflensa viðbúnaðarstig 3

Viðbúnaðarstig 3
Mikil hætta

Þegar um er að ræða grun eða greiningu á fuglaflensu í alifuglum eða öðrum fuglum í haldi, eða alvarlegt afbrigði fuglaflensuveiru hefur greinst í villtum fuglum, er viðbragðsáætlun Matvælastofnunar vegna alvarlegra dýrasjúkdóma virkjuð.

Matvælastofnun leggur fram tillögu að fyrirskipun um niðurskurð og auknar varnaraðgerðir fyrir ráðherra.

Áfram gilda reglur um lágmarks viðbúnað sem tilgreindar er undir viðbúnaðarstigi 2, en strangari kröfur geta komið til viðbótar eftir aðstæðum.

Helstu viðbrögð við greiningu á fuglaflensu, bæði vægri og skæðri, í alifuglum eða öðrum fuglum í haldi, eru m.a.:

 1. Allir alifuglar og aðrir fuglar í haldi á smituðu búi eru aflífaðir á mannúðlegan hátt, hvort sem þeir eru smitaðir með alvarlegu eða vægu afbrigði af fuglaflensuveiru.
 2. Hræjum, úrgangi og búnaði sem ekki er hægt að sótthreinsa, er fargað á tryggilegan hátt.
 3. Smit er rakið og áhættubú og bann-, verndar- og eftirlitssvæði eru skilgreind.
 4. Vöktun og takmarkanir á áhættubúum og svæðum eru auknar.
 5. Einangrun fugla er fyrirskipuð.
 6. Vöktun á flutningi alifugla og mögulega smituðum bifreiðum og fólki er aukin.
 7. Nákvæm þrif og sótthreinsun á smituðu búi eru fyrirskipuð.
 8. Minnst 21 dagur þarf að líða áður en nýir fuglar eru settir inn á búið

Helstu viðbrögð við greiningu á skæðri fuglaflensu í villtum fuglum, eru m.a.:

 1. Skilgreind eru verndar- og eftirlitssvæði út frá þeim stað sem fuglaflensa greinist.
 2. Alifuglar og aðrir fuglar í haldi á skilgreindum svæðum skulu haldnir innandyra.
 3. Vöktun og takmarkanir á áhættubúum og svæðum eru auknar.
 4. Vöktun m.t.t. fuglaflensu í villtum fuglum er aukin.
 5. Takmarkanir á flutningi alifugla og annarra fugla í haldi eru fyrirskipaðar.

Leiðbeiningar um fuglahald í hænsnakofum/bakgörðum

Það þarf að huga að velferð alifugla, meðan þeir þurfa að vera haldnir innandyra, svo þeir séu rólegir og þeim líði vel.

 • Fylgstu vel með heilbrigði fuglanna
 • Tryggðu þeim nóg pláss og nægilegan aðgang að fóðri og fersku og hreinu vatni
 • Tryggðu þeim aðgang að hreinum og þurrum undirburði
 • Gættu vel að loftræstingu
 • Gefðu þeim möguleika á að hafa eitthvað að gera, til að minnka hættu á fjaðurplokki. Þú getur gert það með því að bera undir nýjan undirburð og með því að setja í húsið hálmbagga og setprik. Þú getur dreift fóðri og fræi á gólfið til að örva fuglana að krafsa og róta í undirburðinum.
 • Tryggðu fuglunum dagsbirtu. Það skal ekki halda þeim í myrkri eða stöðugri birtu. Þar sem ekki er hægt að tryggja þeim dagsbirtu, skal lýsingin vera eins og sólargangurinn.

Spurningar og svör

Hvað er skæð fuglaflensa? 

Orsök fuglaflensu er inflúensuveira sem aðallega berst milli fugla. Þegar talað er um skæða fuglaflensu er átt við þegar orsökin er afbrigði af veirunni sem hefur mikla meinvirkni (e. highly pathogenic), sem þýðir að afbrigðið er mjög sjúkdómsvaldandi fyrir fugla.  

Getur fólk fengið fuglaflensu? 

Það afbrigði af fuglaflensuveirunni sem nú er mest um í Evrópu og víðar (H5N8) hefur ekki valdið sýkingum í fólki. Líkurnar á smiti frá fuglum í fólk eru því mjög litlar en þó er aldrei hægt að útiloka smit og fólk þarf ávallt að gæta smitvarna við handfjötlun á veikum og dauðum fuglum. 

Hver eru einkenni fuglaflensu í fuglum? 

Sjúkdómseinkenni geta verið bólginn haus, öndunarerfiðleikar, niðurgangur og blæðingar í húð á fótum, minni átlyst og vatnsdrykkja, minnkun á varpi og óvenjuleg afföll. Í sumum í tilfellum geta einkenni verið mjög væg.  

Hvernig dreifist veiran? 

Villtir fuglar eiga mikinn þátt í útbreiðslu fuglaflensuveirunnar sem nú er mest um í Evrópu og víðar (H5N8).  Hún hefur greinst í fjölmörgum tegundum af villtum fuglum. Veiran berst frá fuglunum með driti og frá öndunarvegi með dropasmiti. Alifuglar sem eru úti eru í mestri hættu á að smitast en veiran getur líka borist með fólki, fóðri, tækjum og tólum í fugla sem eru innandyra. 

Má fóðra villta fugla? 

Já þeir sem gefa villtum fuglum reglulega fóður ættu að halda því áfram en forðast beina snertingu við fuglana og drit frá þeim. Þetta á þó ekki við um fuglaeigendur, þeir þurfa að gæta þess að ekkert í umhverfi fuglanna þeirra dragi að villta fugla. Mikilvægt er að þvo hendur með sápu og vatni eftir snertingu við fóðurbretti og annað sambærilegt.  

Hvað á að gera ef villtur fugl finnst dauður? 

Þegar villtur fugl finnst dauður, skal hafa samband við MAST, nema ef augljóst er að hann hafi drepist af slysförum.  Best er að tilkynna með því að skrá ábendingu á heimasíðu stofnunarinnar www.mast.is, en líka er hægt að hringja í síma 5304800 á opnunartíma eða senda tölvupóst á netfangið mast@mast.is. MAST metur hvort taka skuli sýni úr fuglinum. Ef taka þarf upp dauðan fugl skal það gert með einnota hönskum og hann settur í plastpoka eða með því að stinga hendi í plastpoka og taka fuglinn upp með pokanum og draga pokann svo yfir fuglinn og loka fyrir. 

Hvað á að gera ef alifuglar eða aðrir fuglar í haldi sýna einkenni fuglaflensu? 

Grunsamleg veikindi í alifuglum og öðrum fuglum í haldi skal tilkynna til Matvælastofnunar. Best er að tilkynna með því að skrá ábendingu á heimasíðu stofnunarinnar www.mast.is, en líka er hægt að hringja í síma 5304800 á opnunartíma eða senda tölvupóst á netfangið mast@mast.is. MAST metur hvort taka skuli sýni úr fuglinum. 

Hvað á að gera ef alifuglar og aðrir fuglar í haldi finnast dauðir? 

Aukin dauðsföll í alifuglum og öðrum fuglum í haldi skal tilkynna til Matvælastofnunar. Best er að tilkynna með því að skrá ábendingu á heimasíðu stofnunarinnar www.mast.is, en líka er hægt að hringja í síma 5304800 á opnunartíma eða senda tölvupóst á netfangið mast@mast.is. MAST metur hvort taka skuli sýni úr fuglinum. 

Getur fólk smitast af fuglaflensu við neyslu fuglakjöts og eggja? 

Engin dæmi eru um að fólk smitist af fuglaflensu við neyslu matvæla, aðeins við nána snertingu við fugla. 

Geta kettir eða önnur gæludýr smitast af fuglaflensu?

Mjög ólíklegt er að önnur dýr en fuglar smitist af fuglaflensu. Það afbrigði fuglaflensuveirunnar sem nú er útbreiddast í Evrópu og víðar smitast aðallega á milli fugla.

Ítarefni

Uppfært 31.08.2021
Getum við bætt efni síðunnar?