Fara í efni

Innflutningur dýraafurða frá 3. ríkjum

Gerður er greinarmunur á innflutningi matvæla (þ.e. dýraafurða; bjúfjár- og sjávarafurða) eftir því hvort þau eiga uppruna að rekja til ríkja innan eða utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES). Matvæli sem framleidd eru í EES ríkjum og í samræmi við evrópska matvælalöggjöf eru í frjálsu flæði innan EES. Í þessu felst að ekki er þörf á vottun yfirvalda vegna flutnings matvæla (dýraafurða) á milli ríkja sambandsins. 

Hins vegar eru í gildi ströng skilyrði varðandi innflutning dýraafurða sem framleiddar eru í löndum utan EES, svokölluðum 3. ríkjum og ætlaðar eru til sölu/dreifingar á Íslandi. Innflutningur dýraafurða frá 3. ríkjum á vegum ferðamanna eða í póstsendingum til einkaneyslu er óheimill.

Innflutningsskilyrði dýraafurða frá 3. ríkjum 

 1. Varan skal framleidd á viðurkenndri starfsstöð sem hefur leyfi á Evrópumarkað.
 2. Varan skal merkt samþykkisnúmeri starfsstöðvarinnar.
 3. Sendingunni skal fylgja frumrit af heilbrigðisvottorði fyrir Evrópumarkað, gefið út af yfirvöldum útflutningslands. Sé um að ræða beina löndun frystiskipa skal fylgja yfirlýsing skipstjóra.
 4. Innflutningur skal skráður í Traces með a.m.k. 24ra klst fyrirvara. Innflytjandi ber ábyrgð á skráningunni en leita má til flutningsmiðlara varðandi framkvæmd hennar.
 5. Sendingin skal flutt til landsins á landamæraeftirlitsstöð (BCP) sem samþykkt er fyrir viðkomandi vöru.
 6. Uppfylla þarf skilyrði varðandi viðbótartryggingu vegna salmonellu / campylobacter þar sem við á.
 7. Innflytjandi ber kostnað af landamæraeftirliti skv. gjaldskrá MAST
 8. Taka þarf tillit til séríslenskra skilyrða varðandi hráar dýraafurðir sbr. 5.gr. reglugerð 1250/2019 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins (sbr. neðangreint).
 9. Matvæli frá 3. ríkjum skulu uppfylla gildandi skilyrði um merkingar.

Óhitameðhöndlaðar búfjárafurðir 

Varðar innflutning á eftirtöldum búfjárafurðum sem framleiddar eru í 3. ríkjum 

 • Kjöt, unnið sem óunnið, innmatur, sláturúrgangur sem ekki hefur hlotið hitameðferð (72°C í 15 sek. eða sambærilega meðferð)
 • Egg, eggjaskurn og eggjaafurðir sem ekki hafa hlotið hitameðferð (65°C í 5 mínútur eða sambærilega meðferð)
 • Ógerilsneydda mjólk og mjólkurafurðir. 
 • Dýrafóður sem inniheldur hráar dýraafurðir.

Áður en flutt er inn í fyrsta sinn skal sækja um innflutningsleyfi til Matvælastofnunar með því að senda tölvupóst til mast@mast.is með eftirfarandi upplýsingum: Innflytjandi ( nafn og heimilisfang), framleiðandi (nafn og heimilisfang), samþykkisnúmer framleiðanda (EU approval number),  vörutegund/heiti. Leyfisumsókn er tekin til meðferðar skv. 4. grein reglugerðar nr. 1250/2019 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins. Innflutningsleyfi skal liggja fyrir áður en vara er send til landsins.

Eftirfarandi gögn skulu fylgja opinberu heilbrigðisvottorði:

 • Sundurliðaður vörureikningur
 • Hráar kjötafurðir (tollflokkar 0202, 0203, 0204, 0207, 0208): 1) vottorð (rannsóknarniðurstöður) sem staðfestir að vörurnar séu lausar við salmonellusýkla; 2) staðfestingu framleiðanda á því að kjötið hafi verið geymt við a.m.k. -18°C í 30 daga fyrir tollagreiðslu
 • Unnar kjötvörur (tollflokkar 0210, 1601, 1602): skila skal inn staðfestingu framleiðanda á öðru af eftirfarandi: 1) hitameðferð: kjarnhiti hefur náð 72°C í 15 sekúndur; eða 2) gerjun/þroskun: varan hafi aw gildi lægra eða jafnt og 0,93 og pH gildi lægra eða jafnt og 6,0 
 • Mjólkurafurðir: staðfesting framleiðanda á gerilsneiðingu
 • Egg: hitameðferð þannig að varan hafi verið hituð í 65°C í fimm mínútur eða hlotið sambærilega meðferð að mati Mast.
 • Þurrkað kjöt: kjötið skal hafa hlotið meðferð sem að mati Mast fullnægjandi sem fyrirbyggjandi meðferð sbr. aðferðir hér að ofan.
 • Ostar (tollflokkar 0406.2000 og 0406.3000) skulu hafa hlotið viðeigandi meðferð þannig að ostamassinn hefur fengið hitameðhöndlun að lágmarki 48°C, varan hafi verið geymd í a.m.k. 6 mánuði við hitastig sem er ekki lægra en 10°C og með rakastig minna en 36%
 • Leiðbeiningar á ensku: Importing meat and dairy products to Iceland from 3rd countries

Samsett matvæli

Samsett matvæli (composite products) eru unnin matvæli sem eru samsett úr afurðum bæði úr dýra- og jurtaríkinu.  Þó eru ekki öll matvæli sem innihalda afurðir úr dýra- og jurtaríkinu skilgreind sem samsett matvæli.  T.d jurtaafurðir sem notaðar eru sem tæknileg hjálparefni við framleiðslu matvæla, svo sem rennín (ensím) í ostaframleiðslu, litar- og bragðbætandi efni o.s.frv. Dýrafóður getur ekki flokkast sem samsett matvæli. Samsett matvæli lúta opinberu eftirliti nema þau falli undir undanþágu sem tekur  mið af innihaldsefnum, geymsluhitastigi o.fl. Telji innflytjandi vöruna uppfylla skilyrði um undanþágu skal senda umsókn í þjónustugátt MAST. Að öðrum kosti gilda sömu innflutningsskilyrði og um aðrar dýraafurðir frá 3. ríkjum. Reglugerð ESB nr. 2007/275 kveður á um reglur um samsett matvæli

Leiðbeiningar framkvæmdastjórnar ESB um innflutning samsettra matvæla og skilgreiningu þeirra

Eftirtalin samsett matvæli lúta opinberu eftirliti og skulu uppfylla skilyrði um innflutning dýraafurða 
(opinbert vottorð, skráning í traces, eftirlit á BCP):

 • Samsett matvæli sem innihalda kjöt.
 • Samsett matvæli sem innihalda meira en 50 % af afurðum úr dýraaríkinu (öðrum en kjöti).
 • Samsett matvæli sem innihalda minna en 50% af mjólkurafurðum þar sem afurðin uppfyllir ekki kröfur um undanþágu frá eftirliti.

Eftirtalin samsett matvæli sem uppfylla öll neðangreind skilyrði eru undanþegin opinberu eftirliti (ekki krafa um opinbert vottorð, skráningu í traces, eftirlit á BCP) og sækja skal um undanþágu til MAST:

 • samsettu matvælin innihalda ekki kjöt
 • hlutfall dýraafurða (annarra en kjöts) er minna en 50%
 • þau eru ætluð til manneldis 
 • þau eru í góðum pakkningum
 • þau eru stöðug við herbergishita (ambient) eða eru fullelduð (or been denatured during its manufacture)
 • þeim fylgir viðskiptaskjal (commercial document), á ensku, íslensku eða norrænu tungumáli að undanskildu finnsku.  Í skjalinu skulu koma fram upplýsingar um; eðli vörunnar, magn og fjöldi eininga, upprunaland, framleiðandi og innihaldsefni.

Skilyrði um mjólkurafurðir sem eru í samsettum matvælum:

 • þær skulu upprunnar í samþykktu 3. ríki sem er með samþykkta efnaleifaáætlun fyrir mjólk.
 • þær skulu framleiddar í samþykktri starfsstöð sem hefur leyfi til framleiðslu mjólkur fyrir EES markað.

Umsókn um undanþágu vegna innflutnings á samsettum matvælum í þjónustugátt MAST

Telji innflytjandi vöruna undanþegna kröfunni um opinbert eftirlit skal tilkynna innflutning í þjónustugátt  (umsókn nr. 4.47) a.m.k. 24 klst. fyrir komu sendingar. Matvælastofnun metur hvort viðkomandi vara falli undir slíka undanþágu. Geri hún það ekki skal sendingin berast á BCP, hún skráð í Traces og henni fylgja heilbrigðisvottorð. 

Dæmi um tegundir samsettra matvæla sem almennt eru undanþegnar opinberu eftirliti.

Eftirfarandi upplýsingar skal skrá í þjónustugátt:

 • Heiti vöru
 • Nafn framleiðanda vörunnar   
 • Tollnúmer
 • Öll hráefni 
 • Hlutfall hvers hráefnis fyrir sig 
 • Upprunaland og framleiðslustarfsstöð mjólkur ef varan inniheldur mjólk
 • Geymsluhitastig vörunnar;  stofuhiti (ambient), kæli- eða frystivara.
 • Nákvæm lýsing á framleiðsluferli, flæðirit.
 • Nákvæm lýsing á merkingu vörunnar
 • Aðrar mögulegar upplýsingar um vöruna sem gætu skipt máli

Fóður

 • Fóður sem flutt er inn frá 3. ríkjum skal skráð hjá Matvælastofnun fyrir innflutning. 
 • Fóður sem inniheldur dýraafurðir skal uppfylla skilyrði sem gilda um innflutning dýraafurða.
 • Athugið að tilteknum tegundum fóðurs sem ekki er unnið úr dýraafurðum skal fylgja heilbrigðisvottorð og innflutningur þess tilkynntur í Traces. 
 • Nánari upplýsingar um innflutning á fóðri

Skýringar

 • Þriðju ríki: ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins (EES).
 • Traces: Skráningarkerfi fyrir viðskipti með dýr/erfðaefni/dýraafurðir frá þriðju ríkjum til  Evrópusambandslanda og innan sambandsins (trade control and expert system).
 • Viðurkennd starfsstöð: matvælafyrirtæki s.s. fiskvinnsla, sláturhús eða kjötvinnsla sem uppfyllir skilyrði Evrópulöggjafar þar að lútandi. Slíkum starfsstöðvum er úthlutað s.k. samþykkisnúmeri. 
 • Samþykkisnúmer: númer sem matvælafyrirtækjum er úthlutað standist þau kröfur Evrópulöggjafar þar að lútandi. Afurðir skulu merktar með auðkennismerki sem inniheldur samþykkisnúmer.
 • Landamæraeftirlitsstöð: eftirlitsstöð staðsett við landamæri EES gagnvart þriðju ríkjum þar sem landamæraskoðun á sendingum með dýraafurðir frá þriðju ríkjum fer fram. Á Íslandi eru 5 samþykktar landamæraeftirlitsstöðvar (sjá neðar). Landamæraeftirlitsstöðvar eru skilgreindar m.t.t. vörutegunda/lifandi dýra sem stöðin getur tekið við.
 • Landamæraeftirlit: skoðun dýralæknayfirvalda á sendingum með dýraafurðir sem fer fram á landamærastöðvum, í henni felst að lágmarki skoðun á innflutningsgögnum en í öðrum tilfellum einnig vöruskoðun og jafnvel sýnataka.
 • CHED/Samræmda dýraheilbrigðis- og innflutningsvottorðið: vottorð gefið út í Traces til staðfestingar á því að vara/sending hafi staðist landamæraeftirlit og sé þar með í frjálsu flæði innan EES (common health entry document).
 • Opinbert heilbrigðisvottorð: heilbrigðisvottorð fyrir Evrópumarkað gefið út af dýralæknayfirvöldum í viðkomandi ríki.

Íslenskar landamæraeftirlitsstöðvar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Landamæra-eftirlitsstöð

Samskipta-upplýsingar

Kóði í Traces-kerfinu

Tegund flutninga

Skoðunar-miðstöðvar

Flokkar dýra og vara og nákvæmar skilgreiningar

Nákvæmar viðbótarskilgreiningar varðandi gildissvið tilnefningarinnar

Hafnarfjörður

Óseyrarbraut, 220 Hafnarfjörður

bcp@mast.is

sími: 530-4800

opið: 9-12/13-15

www.mast.is

IS HAF 1

P

 

POA-HC(2)(3)

 

POA-NHC-NT(1)(2)

Fljótandi fita, olíur og lýsi ásamt fiskimjöli

Keflavík Airport

235 Keflavíkurflugvöllur

bcp@mast.is

sími: 530-4800

opið: 9-12/13-15

www.mast.is

IS KEF 4

A

 

POA-HC(2)

 

POA-NHC(2)

 

LA-O(1)

Lifandi fiskeldisdýr

Reykjavík Eimskip

Sundafrost, Klettagörðum, 103 Reykjavík

bcp@mast.is

sími: 530-4800

opið: 9-12/13-15

www.mast.is

IS REY 1a

P

 

POA-HC(2)

 

POA-NHC(2)

 

PNAO-HC(2)

 

Reykjavík Samskip

Ísheimar, Kjalarvogi 7-15, 104 Reykjavík

bcp@mast.is

sími: 530-4800

opið: 9-12/13-15

www.mast.is

IS REY 1b

P

 

POA-HC(2)

 

POA-NHC(2)

 

PNAO-HC(2)

 

Þorlákshöfn

Hafnarskeiði 12, 815 Þorlákshöfn

bcp@mast.is

sími: 530-4800

opið: 9-12/13-15

www.mast.is

IS THH 1

P

 

POA-HC-T(FR)(2)(3)

 

POA-HC-NT(1)

Fljótandi fita, olíur og lýsi

POA-NHC-NT(1)

Fljótandi fita, olíur og lýsi

 

Landamæraeftirlitsstöðvar: skilgreiningar 

Skammstafanir og nákvæmar skilgreiningar sem eiga við um flokka dýra og vara í reitum 6 og 7

Upplýsingar úr reglugerð (ESB) 2019/1014

a)     Að því er varðar dýr sem um getur í a-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625

Skammstafanir

LA

Lifandi dýr

-U

Hóf- og klaufdýr, önnur en skráð dýr af hestaætt

-E

Skráð dýr af hestaætt

-O

Önnur dýr, önnur en hóf- og klaufdýr (í þessari skammstöfun eru meðtalin hóf- og klaufdýr í dýragörðum)

 

Nákvæmar skilgreiningar

(*)

Tímabundin niðurfelling landamæraeftirlitsstöðvar og eftirlitsstaðar eins og um getur í 63. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625

1)

Sjá nákvæmar viðbótarskilgreiningar í reit 7

b)    Að því er varðar afurðir úr dýraríkinu, samsettar afurðir, kímefni, aukaafurðir úr dýrum, hey og hálm sem um getur í b-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 eða sem falla undir skilyrði eða ráðstafanir sem um getur í d-, e- eða f-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625

Skammstafanir

POA

Afurðir úr dýraríkinu, samsettar afurðir, kímefni, aukaafurðir úr dýrum, hey og hálmur

-HC

Afurðir til manneldis

-NHC

Afurðir sem eru ekki til manneldis

-NT

Engin krafa um hitastig

-T

Frystar/kældar afurðir

-T(FR)

Frystar afurðir

-T(CH)

Kældar afurðir

 

Nákvæmar skilgreiningar

(*)

Tímabundin niðurfelling landamæraeftirlitsstöðvar og eftirlitsstaðar eins og um getur í 63. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625

1)

Sjá nákvæmar viðbótarskilgreiningar í reit 7

2)

Eingöngu innpakkaðar afurðir

3)

Eingöngu lagarafurðir

4)

Eingöngu fljótandi farmur í lausu máli

c)     Að því er varðar plöntur, plöntuafurðir og aðra hluti sem getur í c-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625

Skammstafanir

P

Plöntur

PP

Plöntuafurðir

PP(WP)

Viður og viðarvörur

OO

Aðrir hlutir

 

Nákvæmar skilgreiningar

(*)

Tímabundin niðurfelling landamæraeftirlitsstöðvar og eftirlitsstaðar eins og um getur í 63. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625

1)

Sjá nákvæmar viðbótarskilgreiningar í reit 7

 

 

d)    Að því er varðar vörur, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem um getur í d-, e- eða f-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625

Skammstafanir

PNAO

Afurðir sem eru ekki úr dýraríkinu

-HC(matvæli)

Matvæli sem eru ekki úr dýraríkinu og falla undir skilyrði eða ráðstafanir sem um getur í d-, e- eða f-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625

-NHC(fóður)

Fóður sem er ekki úr dýraríkinu og fellur undir skilyrði eða ráðstafanir sem um getur í d-, e- eða f-lið 1. mgr. 47. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625

-NHC(annað)

Afurðir, sem eru ekki úr dýraríkinu, sem eru hvorki matvæli né fóður

-NT

Engin krafa um hitastig

-T

Frystar/kældar afurðir

-T(FR)

Frystar afurðir

-T(CH)

Kældar afurðir

 

Nákvæmar skilgreiningar

(*)

Tímabundin niðurfelling landamæraeftirlitsstöðvar og eftirlitsstaðar eins og um getur í 63. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625

1)

Sjá nákvæmar viðbótarskilgreiningar í reit 7

2)

Eingöngu innpakkaðar afurðir

4)

Eingöngu fljótandi farmur í lausu máli

 

 

Innflutningur sýna af dýraafurðum frá 3. ríkjum 

Matvælastofnun getur veitt heimild til innflutnings á sýnum af dýraafurðum frá ríkjum utan EES, ef um er að ræða sýnishorn sem ætlaðar eru til rannsókna, efnagreininga, sýningar eða prófunar á tækjabúnaði. Slík sýnishorn skulu ekki vera til manneldis. Að lokinni notkun vörunnar skal henni eytt eða hún endursend.

Senda skal umsókn um leyfi til innflutnings á sýnum í gegnum þjónustugátt og nota skal umsókn nr. 4.45.

Innflutningur dýraafurða til einkaneyslu frá 3. ríkjum

Innflutningur dýraafurða til einkaneyslu frá 3. ríkjum er óheimill, þó með örfáum undanþágum. 

Uppfært 22.02.2021
Getum við bætt efni síðunnar?