Fara í efni

Lög og reglugerðir

Númer Efni Flokkur EB gerð
234/2020 Opinbert eftirlit og önnur opinber starfsemi með matvælum, fóðri o.fl. Aukaafurðir dýra Áburður Dýraheilbrigði Fóður Innflutningur Matvæli Plöntur og sáðvara Útflutningur

2017/625

201/2020 Reglugerð um einangrun og einangrunarstöðvar fyrir gæludýr. Dýraheilbrigði Innflutningur
200/2020 Reglugerð um innflutning hunda og katta Dýraheilbrigði Innflutningur
184/2020 Auglýsing frá Matvælastofnun um vernd afurðarheitisins "Íslensk lopapeysa" með vísan til uppruna. Matvælastofnun
135/2020 Reglur um úthlutun styrkja úr Sýklalyfjaónæmis- og súnusjóði. Matvælastofnun Matvæli
123/2020 Skrá yfir fóðurefni Fóður

68/2013, 2017/1017

1253/2019 Reglugerð um stuðning við sauðfjárrækt Búfjárrækt
1252/2019 Reglugerð um stuðning í nautgriparækt

 

Breytt með:

Búfjárrækt
1251/2019 Reglugerð um innflutning dýraafurða til einkaneyslu Innflutningur
1250/2019 Reglugerð um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins Dýraheilbrigði Innflutningur
1220/2019 Gildistaka reglugerðar (ESB) 2019/759 um umbreytingarráðstafanir vegna beitingar lýðheilsukrafna við innflutning á matvælum sem innihalda bæði afurðir úr jurtaríkinu og unnar afurðir úr dýraríkinu (samsettar afurðir). Innflutningur Matvæli

2019/759

1155/2019 Viðbótartryggingar varðandi salmonellu vegna sendinga af nauta- og svínakjöti Matvæli
1050/2019 Reglugerð um um synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til þroskunar og heilbrigðis barna Matvæli

2019/651

940/2019 Samstarfsráð Matvælastofnunar Matvælastofnun
892/2019 Mildandi ráðstafanir og viðmiðunarmörk til að draga úr tilvist akrýlamíðs í matvælum Matvæli

2017/2158

891/2019 Vöktun á kampýlóbakter í alifuglum og alifuglakjöti Dýraheilbrigði Matvæli
890/2019 Samráðsnefnd um fiskeldi Fiskeldi
670/2019 Áhættumatsnefnd á sviði matvæla, fóðurs, áburðar og sáðvöru Áburður Fóður Matvæli
522/2019 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2018/1556

521/2019 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu Matvæli

2018/1555

520/2019 Hámarksgildi leifa við eftirlit í matvælum sem unnin eru úr dýrum Matvæli

2018/470

407/2019 Samræmd eftirlitsáætlun fyrir árin 2019, 2020 og 2021 um hámarksgildi varnarefnaleifa og váhrif sem neytendur verða fyrir af völdum þeirra Matvæli Plöntur og sáðvara

2018/555

359/2019 Aðferðarfræðilegar meginreglur fyrir áhættumat og tilmæli um áhættustjórnun sem um getur í reglugerð (EB) nr. 470/2009 Dýraheilbrigði Matvæli

2018/782

1263/2018 Stuðningur við garðyrkju

Breytt með rg. nr.:

Búfjárrækt Matvæli
1260/2018 Almennur stuðningur við landbúnað Búfjárrækt
1077/2018 Gildistaka reglugerðar EB 2018/1660 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutning á tilteknum matvælum sem eru ekki úr dýraríkinu, frá tilteknum 3ju löndum Innflutningur Matvæli
1021/2018 Rýmkun á sérstökum ábyrgðum varðandi salmonellu vegna kjöts af holdakjúklingum sem flytja á til Danmerkur Dýraheilbrigði Matvæli

2018/307

1020/2018 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli Matvæli

2018/199

1000/2018 Vöktun á sýklalyfjaþoli Dýraheilbrigði Fóður Matvæli

2013/652

923/2018 Breyting á skrá yfir starfsstöðvar í Brasilíu þaðan sem heimilt er að flytja inn lagarafurðir ætlaðar til manneldis Innflutningur Matvæli

2018/981

900/2018 Skrá yfir nýfæði Innflutningur Matvæli

2017/24702018/4602018/461, 2018/469

868/2018 Brottfall reglugerða á sviði landbúnaðarmála Búfjárrækt
811/2018 Breyting á skrá yfir starfsstöðvar í þriðju löndum þaðan sem heimilt er að flytja inn tilteknar dýraafurðir að því er varðar Brasilíu Innflutningur

2018/700

511/2018 Gæðastýrð sauðfjárframleiðsla Búfjárrækt
324/2018 Snið og inntak umsókna og beiðna um ákvörðun á hámarksgildum leifa Dýraheilbrigði Matvæli

2017/12

300/2018 Velferð lagardýra, varnir gegn sjúkdómum og heilbrigðiseftirlit með eldisstöðvum Dýraheilbrigði Fiskeldi
221/2018 Brottfall reglugerðar um gjaldskrá Matvælastofnunar nr. 567/2012 Gjaldskrá
220/2018 Gjaldskrá fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar Gjaldskrá Matvælastofnun
211/2018 Gjaldskrá vegna umsókna fyrir framleiðslu, markaðssetningu eða innflutning matvæla með íblönduðu koffíni Gjaldskrá Innflutningur Matvælastofnun
210/2018 Gjaldskrá vegna vinnslu og heilbrigðiseftirlits með hvalaafurðum Gjaldskrá Matvælastofnun
154/2018 Vernd afurðaheitisins ´íslenskt lambakjöt´ Búfjárrækt Matvælastofnun
88/2018 Varnarlínur vegna sauðfjársjúkdóma Búfjárrækt Dýraheilbrigði
30/2018 Lög um Matvælastofnun Matvælastofnun
1266/2017 Lyfjaávísanir og afhending lyfja

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt Dýraheilbrigði
1049/2017 Aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna eftirlits með díoxínum og PCB í tilteknum matvælum Innflutningur Matvæli

2017/644

1030/2017 Vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85.

Breytt með reglugerð

Matvælastofnun
980/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2017/1202

979/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2017/1201

978/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2017/1200

977/2017 Um setningu reglna um notkun hámarksgildis leifa lyfjafræðilegra virka efna, sem ákvarðað hefur verið fyrir matvæli eða dýr, fyrir önnur matvæli eða dýrategundir Dýraheilbrigði Matvæli

2017/880

976/2017 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli Matvæli

2017/676

975/2017 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli Matvæli

672/2017

933/2017 Aðgerðir til að varna útbreiðslu plöntusjúkdóma


Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli Plöntur og sáðvara
915/2017 Sérstök skilyrði um innflutning á vörusendingum frá tilteknum þriðju löndum vegna örverumengunar og um breytingu á reglugerð EB nr. 669/2009 Innflutningur Matvæli

2017/186

735/2017 Nýfæði

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

2015/2283

674/2017 Heilbrigðisreglur um aukaafurðir úr dýrum sem ekki eru ætlaðar til manneldis Aukaafurðir dýra Fóður Sláturhús

1069/2009142/2011749/20111063/20121097/2012294/2013, 717/2013555/2013592/20142015/9

527/2017 Velferð dýra í flutningi

Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt Dýraheilbrigði Sláturhús
500/2017 Gæðamat, flokkun og merking sláturafurða Sláturhús
482/2017 Tilgreining á upprunalandi/-stað fyrir svína-, sauðfjár-, geita- og alifuglakjöt Innflutningur Matvæli

1337/2013

481/2017 Ítarlegar reglur um fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum


Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur Matvæli

1235/2008537/2009, 471/2010, 590/2011, 1084/2011, 1267/2011, 508/2012, 751/2012, 125/2013, 567/2013, 586/2013, 355/2014, 442/2014, 644/2014, 829/2014, 1287/2014, 2015/131, 2015/931, 2015/1980, 2015/2345, 2016/459, 2016/910, 2016/1330

477/2017 Lífræn framleiðsla og merking lífrænna vara


Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt Matvæli

834/2007889/2008967/20081254/2008710/2009271/2010344/2011426/2011126/2012203/2012505/2012392/20131030/20131364/2013354/2014836/20141358/20142016/673

466/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli
460/2017 Vernd dýra sem notuð eru í vísindaskyni Dýraheilbrigði
421/2017 Gerð lyfseðla og ávísun lyfja Búfjárrækt Dýraheilbrigði
417/2017 Aflétting tímabundinna varnaraðgerða til að fyrirbyggja að fuglaflensa berist í alifugla og aðra fugla í haldi Búfjárrækt Dýraheilbrigði
327/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/1412

326/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/1411

315/2017 Vottorð fyrir viðskipti með óflegin stór villt veiðidýr Dýraheilbrigði Útflutningur

636/2014

285/2017 Skrá yfir þriðju lönd þaðan sem heimilaður aðflutningur til EES á tilteknum dýraafurðum sem krefjast vottorða


Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli Plöntur og sáðvara

2016/759, 
2016/1793

225/2017 Leyfi fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli Matvæli

2016/854

219/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/1390

218/2017 Leyfi fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli Matvæli

2016/1389

217/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/1381

216/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/1379

215/2017 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

2016/862

210/2017 Niðurfelling gerða varðandi erúkasýru í olíu og um sykuriðnað Matvæli

2015/2284

182/2017 Samþykki starfstöðva sem framleiða spírur Matvæli

2013/210

177/2017 Sýnatökur og greiningaraðferðir vegna erúkasýru í matvælum Matvæli

2015/705

1050/2016 Leyfi fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli Matvæli

2015/23142016/371, 2016/372

878/2016 Bann við notkun erfðabreytts fóðurs í sauðfjárrækt Búfjárrækt Dýraheilbrigði Fóður
856/2016 Lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin matvæli Matvæli Sláturhús
596/2016 Skráning afurðaheita Matvæli
540/2016 Búfjársæðingar og flutningur fósturvísa Búfjárrækt Dýraheilbrigði
477/2016 Opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti Matvæli Sláturhús

2015/1375

476/2016 Notkun á endurnýttu heitu vatni til að fjarlægja örverufræðilega mengun af yfirborði skrokka Matvæli Sláturhús

2015/1474

467/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/1886

415/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/1898

193/2016 Eftirlit 3ju ríkja vegna útflutnings á matvælum að því er varðar tiltekið sveppaeitur


Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur Matvæli

2015/949

180/2016 Framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga til vatnsveitna á lögbýlum Búfjárrækt Matvælastofnun
147/2016 Sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu


Breytt með reglugerð nr:

Fóður Innflutningur Matvæli

2016/6

80/2016 Velferð gæludýra Dýraheilbrigði
39/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómshættu Matvæli

2015/1052

38/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/1041

37/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/8

36/2016 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/7

1170/2015 Fiskeldi

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði Fiskeldi
1030/2015 Sérstök skilyrði um innflutning á gúargúmmíi frá Indlandi vegna mengunaráhættu af völdum pentaklórfenóls og díoxína Innflutningur Matvæli

2015/175

1029/2015 Brottfall reglugerðar nr. 312/2011 um sérstök skilyrði á innflutningi á tilteknum vörum frá Kína Innflutningur Matvæli

2015/170

952/2015 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/391

951/2015 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

2015/402

949/2015 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli Matvæli

2015/539

940/2015 Beiting og hámark dagsekta í opinberu eftirliti með velferð dýra Dýraheilbrigði
899/2015 Brottfall reglugerðar nr. 504/1998 um vistvæna landbúnaðarframleiðslu Matvæli
850/2015 Innflutningur erfðaefnis holdanauta og útbúnaður einangrunarstöðva

Breytt með reglugerð nr:

Dýraheilbrigði Innflutningur
684/2015 Miðlun upplýsinga til neytenda um að matvæli séu glútenlaus eða glútenskert

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

828/2014

512/2015 Um brottfall reglugerðar nr. 283/2011 um skilyrði vegna innflutnings á sólblómaolíu frá Úkraínu Innflutningur Matvæli

853/2014

428/2015 Notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla Matvæli
423/2015 Undanþága frá tilteknum ákvæðum í reglugerð EB nr. 852/2004 að því er varðar flutning á fljótandi olíum og fitu á sjó


Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

579/2014

415/2015 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

1229/2014

414/2015 Veiting og synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómshættu Matvæli

1228/2014

413/2015 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómshættu Matvæli

1226/2014

412/2015 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

1154/2014

411/2015 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómshættu Matvæli

1135/2014

360/2015 Sýnataka og greining díoxína, díoxínlíkra og ódíoxínlíkra PCB-efna í matvælum. Matvæli

589/2014

187/2015 Bragðefni og tiltekin innihaldsefni matvæla sem hafa bragðgefandi eiginleika til notkunar í og á matvæli Matvæli

1334/2008872/2012545/2013985/2013246/2014

170/2015 Málsmeðferð Bandalagsins við ákvörðun viðmiðunargilda fyrir leifar lyfjafræðilega virkra efna í matvælum úr dýraríkinu Matvæli

470/2009

167/2015 Lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu Dýraheilbrigði Matvæli

37/2010, 758/2010, 759/2010, 761/2010, 890/2010, 914/2010, 362/2011, 363/2011, 84/2012, 85/2012, 86/2012, 107/2012, 122/2012, 123/2012, 201/2012, 202/2012, 221/2012, 222/2012, 436/2012, 466/2012, 1161/2012, 1186/2012, 1191/2012, 59/2013, 115/2013, 116/2013, 394/2013, 406/2013, 489/2013, 1056/2013, 1057/2013, 1235/2013, 19/2014, 20/2014, 200/2014, 201/2014, 418/2014

136/2015 Sóttvarnastöðvar alifugla


Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði
135/2015 Velferð alifugla Dýraheilbrigði
46/2015 Lög um Breytingar á lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, lögum um MAST og tollalögum (stjórnsýsluverkefni, ónýttar og skertar beingreiðslur, gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
1294/2014 Miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1169/2011

1277/2014 Velferð minka Búfjárrækt Dýraheilbrigði
1276/2014 Velferð svína

Breytt með reglugerð nr:

 

Búfjárrækt Dýraheilbrigði
1237/2014 Merking og rekjanleiki erfðabreyttra matvæla og erfðabreytts fóðurs Fóður Matvæli
1148/2014 Takmarkanir við flutningi sláturfjár Búfjárrækt Dýraheilbrigði
1066/2014 Velferð sauðfjár og geitfjár Búfjárrækt Dýraheilbrigði
1065/2014 Velferð nautgripa Búfjárrækt Dýraheilbrigði
966/2014 Skrá yfir leyfð reykbragðefni á forstigi framleiðslu, til notkunar sem slík í eða á matvæli og/eða til framleiðslu á afleiddum reykbragðefnum Matvæli

1321/2013

965/2014 Reglur um umsóknir er varða notkun á almennum lýsingum (heitum) Matvæli

907/2013

954/2014 Leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

155/2014175/201440/2014

910/2014 Velferð hrossa Búfjárrækt Dýraheilbrigði
907/2014 Skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til ESB, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir
  • Grunngerð (EB 810/2010, 144/2011, 342/2011, 801/2011, 1112/2011, 497/2012, 546/2012, 644/2012, 1036/2013, 1160/2012, 71/2013, 102/2013, 191/2013, 196/2013,482/2013

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

206/2010

886/2014 Kröfur vegna útgáfu vottorða vegna innflutnings á tilteknum samsettum afurðum til sambandsins Innflutningur

28/2012, 468/2012

877/2014 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

1017/20131066/2013

847/2014 Verndarráðstafanir varðandi innflutning á samlokum frá Tyrklandi sem eru ætlaðar til manneldis

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

743/2013, 840/2014

834/2014 Matvæli sem eru ætluð ungbörnum og smábörnum, matvæli sem eru notuð í sérstökum læknisfræðilegum tilgangi og þyngdarstjórnunarfæði

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

609/2013

831/2014 Skilyrði varðandi heilbrigði dýra og manna og varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir vegna aðflutnings til ESB á hrámjólk og mjólkurafurðum til manneldis


Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

605/2010, 914/2011, 957/2012, 300/2013, 209/2014

808/2014 Sérstök skilyrði fyrir innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum frá tilteknum þriðju löndum vegna mengunaráhættu af völdum aflatoxína

 Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

884/2014

661/2014 Markmið Sambandsins um að draga úr S. enteritidis og S. typhimurium í hópum kalkúna sbr. reglugerð ESB nr. 2160/2003

Breytt með reglugerð:

Búfjárrækt Dýraheilbrigði

1190/2012

560/2014 Skrár yfir þriðju lönd eða svæði, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

798/2008, 1291/2008, 411/2009, 215/2010, 241/2010, 254/2010, 332/2010, 925/2010, 955/2010, 364/2011, 427/2011, 536/2011, 999/2011, 1132/2011, 1380/2011, 110/2012, 393/2012, 532/2012, 1162/2012, 88/2013

400/2014 Notkun mjólkursýru til að draga úr örverufræðilegri mengun á yfirborði nautgripaskrokka Matvæli Sláturhús

101/2013

390/2014 Skrár yfir þriðju lönd fyrir innflutning til Bandalagsins eða umflutning þar um á kjöti eða villtum dýrum af héraætt, tilteknum villtum landspendýrum og alikanínum og um kröfur vegna heilbrigðisvottorða fyrir dýr og dýraafurðir

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

119/2009

234/2014 Kröfur varðandi útgáfu vottorða vegna innflutnings til Sambandsins á spírum og fræjum sem ætluð eru til framleiðslu á spírum Innflutningur Matvæli

211/2013

233/2014 Kröfur um rekjanleika að því er varðar spírur og fræ sem eru ætluð til framleiðslu á spírum. Matvæli

208/2013

229/2014 Leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar til minnkunar á sjúkdómsáhættu Matvæli

1048/2012

167/2014 Sérstök skilyrði og nákvæmar verklagsreglur vegna innflutnings á eldhússáhöldum úr polýamíð- og melamínplasti sem eru upprunnin í Alþýðuveldinu Kína og Hong Kong, eða send þaðan Matvæli

284/2011

130/2014 Lög um Vernd afurðaheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu Dýraheilbrigði Fiskeldi Matvæli
52/2014 Tilkynningar- og skráningarskyldir sjúkdómar Dýraheilbrigði
1110/2013 Framkvæmdarreglur vegna beitingar 16. gr. reglugerðar EB nr. 1925/2006 um íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli Matvæli

489/2012

1012/2013 Veiðar á beitukóngi í gildrur Matvæli
1010/2013 Veiðar á ígulkerum Matvæli
975/2013 Aldinsafar og sambærilegar vörur

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

2012/12

795/2013 Veiðar á sæbjúgum Matvæli
608/2013 Framleiðsla og dreifing lyfjablandaðs fóðurs handa fiski, krabbadýrum og lindýrum Fóður

90/167

607/2013 Framleiðsla og dreifing lyfjablandaðs fóðurs handa dýrum Fóður

90/167

407/2013 Framkvæmdarreglur vegna beitingar 8. gr. reglugerðar EB nr. 1925/2006 um að bæta vítamínum og steinefnum og tilteknum öðrum efnum við í matvæli. Matvæli

307/2012

404/2013 Umbreytingarráðstafanir varðandi skrá yfir bragðefni og grunnefni í I. viðauka reglugerðar EB nr. 1334/2008

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

873/2012

402/2013 Leyfi eða synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

378/2012379/2012432/2012

397/2013 Nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum Matvæli

231/2012

372/2013 Markmið ESB að draga úr S. enteritidis og S. typhimurium í hópum holdakjúklinga sbr. reglugerð EB nr. 2160/2003

Breytt með reglugerð:

 

Búfjárrækt Dýraheilbrigði

200/2012

371/2013 Framkvæmd reglugerðar ESB nr. 999/2001 er varðar samþykkt breyttrar landsáætlunar Dýraheilbrigði

233/2013

349/2013 Sérstök skilyrða fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu Innflutningur

996/2012

273/2013 Kröfur varðandi sóttkví fyrir lagareldisdýr Fiskeldi

2008/946

272/2013 Viðmiðunarreglur fyrir áhættumiðað dýraheilbrigðiseftirlit sem kveðið er á um í tilskipun ráðsins 2006/88/EB Fiskeldi

2008/896

271/2013 Rafrænt aðgengi að upplýsingum um lagareldisfyrirtæki og viðurkenndar vinnslustöðvar Fiskeldi

2008/392

221/2013 Framkvæmd tilskipunar 2006/88/EB varðandi eftirlits- og útrýmingaráætlanir og sjúkdómalausa stöðu ríkja, svæða og hólfs Fiskeldi

2009/177

220/2013 Ráðstafanir til að takmarka áhrif tiltekinna sjúkdóma í lagareldisdýrum og villtum lagardýrum Fiskeldi

2010/2212011/825

55/2013 Lög um Velferð dýra Dýraheilbrigði
38/2013 Lög um búfjárhald Búfjárrækt
916/2012 Merkingar búfjár

Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt

2008/71

911/2012 Velferð dýra við aflífun

Breytt með reglugerð nr.:

Sláturhús

1099/2009

910/2012 Kröfur um rekjanleika, sem kveðið er á um í reglugerð EB nr. 178/2002, að því er varðar matvæli úr dýraríkinu Matvæli

931/2011

909/2012 Samþykki fyrir eftirliti Kanada fyrir útflutning hveitis og hveitimjöls til að kanna hvort það inniheldur okratoxín A Innflutningur

844/2011

874/2012 Leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum Matvæli

1160/2011, 1170/2011, 1171/2011

873/2012 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 1331/2008 um sameiginlega málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni, ensím og bragðefni í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

234/2011

851/2012 Mjólkurvörur

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

79/1067, 87/524, 89/384, 2001/114

848/2012 Innflutningur dýraafurða til einkaneyslu

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

745/2004

763/2012 Breytingar á skrám yfir sóttvarnarstöðvar vegna fiskeldisdýra Fiskeldi

2008/73

580/2012 Framleiðsla og markaðssetning aðila undir smáræðismörkum á matvælum og afhending frumframleiðenda á litlu magni matvæla beint til neytenda og staðbundinna smásölufyrirtækja

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
570/2012 Kröfur um heilbrigði dýra og manna vegna viðskipta með afurðir innan EES og innflutning afurða frá þriðju ríkjum
  • Grunngerð (96/90, 97/79, 2002/33, 2004/41, 94/466, 94/723, 95/338, 95/339, 96/103, 96/340, 96/405, 1999/724, 2001/7, 2003/503, 2003/721)

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur

92/118

522/2012 Heilbrigðisreglur um framleiðslu, vinnslu, dreifingu og innflutning á afurðum úr dýraríkinu til manneldis Innflutningur Matvæli

2002/99

448/2012 Varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins

Breytt með reglugerð nr:

Reglugerð nr. 448/2012 um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins - Á ENSKU.

Innflutningur
401/2012 Fiskeldi

Breytt með reglugerð nr:

Fiskeldi
374/2012 Efniviður og hlutir úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

10/2011321/2011

373/2012 Leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum Matvæli

432/2011, 440/2011, 665/2011, 666/2011

369/2012 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 2160/2003 varðandi markmið Sambandsins um að draga úr algengi salmonellu í varphænum Búfjárrækt

517/2011

320/2012 Birting niðurstaðna vegna eftirlits með matvælum Matvæli
303/2012 Rafræn skráning dýralækna á dýrasjúkdómum og lyfjameðhöndlun Dýraheilbrigði
272/2012 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu Matvæli

1025/20091167/20091168/2009

271/2012 Framkvæmdarráðstafanir vegna hraðviðvörunarkerfisins fyrir matvæli og fóður (RASFF) Innflutningur Matvæli

16/2011

254/2012 Tilkynning dýrasjúkdóma innan EES Dýraheilbrigði

82/894

217/2012 Um framkvæmd reglugerðar EB nr. 999/2001 að því er varðar innanlandsáætlanir um varnir gegn riðuveiki og tilteknar undanþágur Dýraheilbrigði

546/2006

212/2012 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 2160/2003 varðandi markmið um að draga úr algengi sermigerða salmonella í hópum fullorðinna undaneldisfugla af gerðinni Gallus gallus

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

200/2010

181/2012 Skilyrði fyrir notkun á virkjuðu súráli til að fjarlægja flúoríð úr ölkelduvatni og uppsprettuvatni Matvæli

115/2010

180/2012 Krafa varðandi samþykki fyrir starfsstöðvum fóðurfyrirtækja sem framleiða eða setja á markað aukefni í fóðri sem er í flokknum hníslalyf og vefsvipungalyf Fóður

141/2007

172/2012 Leyfi eða synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum Matvæli

983/20091024/2009376/2010384/2010

171/2012 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

984/2009375/2010382/2010383/2010

168/2012 Framkvæmdarreglur varðandi umsóknir um leyfi fyrir heilsufullyrðingum skv. 15. gr. reglugerðar EB nr. 1924/2006

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

353/2008

140/2012 Upplýsingalög
41/2012 Reglur um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar Dýraheilbrigði

999/2001

30/2012 Eftirlit með efnaleifum í afurðum dýra Matvæli

2006/104, 98/179, 89/153, 97/747

1077/2011 Samræmd fyrirmynd að vottorði og skoðunarskýrslu í tengslum við viðskipti innan Bandalagsins með dýr og afurðir úr dýraríkinu Fiskeldi Innflutningur

599/2004

1048/2011 Vöktun súna (sjúkdóma sem smitast á milli manna og dýra) og súnuvalda Búfjárrækt

2003/99

1044/2011 Eftirlit með innflutningi á dýraafurðum frá ríkjum utan EES Innflutningur

2006/104, 93/14, 93/352, 94/360,94/658, 95/54, 95/270, 96/104, 97/139, 1999/302, 1999/518, 1999/609, 2000/583, 2002/237, 2006/590, 2000/571

1043/2011 Eftirlit með heilbrigði eldisdýra og dýraafurðum í viðskiptum innan EES Innflutningur

90/539, 90/667, 90/675, 91/68, 91/174, 91/493, 91/494, 91/495, 91/628, 92/45, 92/46, 92/60, 92/65, 92/67, 92/118, 2002/33, 2004/41, 93/444, 94/338, 94/339

1015/2011 Skyldur og verkefni innlendra tilvísunarrannsóknastofa vegna rannsókna á salmonellusýnum Búfjárrækt

2004/564

1014/2011 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 2160/2003 að því er varðar markmið Bandalagsins um að draga úr algengi Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium í holdakjúklingum

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

646/2007

1013/2011 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 2160/2003 varðandi kröfur um beitingu sértækra varnarráðstafana á grundvelli innlendra áætlana um varnir gegn salmonellu í alifuglum Búfjárrækt Dýraheilbrigði

1177/2006

1011/2011 Varnir gegn salmonellu og öðrum tilteknum smitvöldum mannsmitanlegra dýrasjúkdóma sem berast með matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

2160/2003, 1791/20061237/2007213/2009

1009/2011 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna Matvæli

1162/2010

1008/2011 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

1161/2010

979/2011 Áætlun um endurmat á samþykktum aukefnum í samræmi við reglugerð EB nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum Matvæli

257/2010

978/2011 Aukefni í matvælum Matvæli

1333/2008

977/2011 Ensím í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1332/2008

976/2011 Sameiginleg málsmeðferð við leyfisveitingu fyrir aukefni, ensím og bragðefni í matvælum Matvæli

1331/2008

975/2011 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 21/2004 varðandi lágmarkseftirlit með auðkenningu og skráningu sauð- og geitfjár

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

1505/2006

974/2011 Viðmiðunarreglur og aðferðir við rafræna auðkenningu sauð- og geitfjár Búfjárrækt

2006/968, 2008/337

973/2011 Kerfi fyrir auðkenningu og skráningu sauð- og geitfjár

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

21/2004, 1560/2007933/2008759/2009

972/2011 Framkvæmd viðurlaga í tengslum við auðkennis- og skráningarkerfi nautgripa sbr. reglugerð EB nr. 1760/2000

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

494/98

971/2011 Leyfi fyrir sérstöku auðkenningarkerfi fyrir nautgripi sem haldnir eru í menningarlegum og sögulegum tilgangi Búfjárrækt

644/2005

970/2011 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 1760/2000 varðandi lágmarkseftirlit á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt

1082/2003, 499/2004

969/2011 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 1760/2000 varðandi eyrnamerki, vegabréf og jarðabækur

Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt

911/2004, 1792/2006

968/2011 Kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa og um merkingu nautakjöts

Breytt með reglugerð nr:

33/2016 (EB 653/2014)

Búfjárrækt Matvæli

1760/2000

966/2011 Synjun leyfis fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna Matvæli

958/2010

965/2011 Synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til minnkunar á sjúkdómsáhættu og til þroskunar og heilbrigðis barna Matvæli

957/2010

911/2011 Garnaveiki og varnir gegn henni

Breytt með reglugerð nr:

Dýraheilbrigði
846/2011 Dýralæknaþjónusta í dreifðari byggðum

Breytt með reglugerð nr:

Dýraheilbrigði
746/2011 Tilteknar aðlögunarráðstafanir og merking fóðurs Fóður

454/2010

744/2011 Notkun og markaðssetning fóðurs

Breytt með reglugerð nr:    

Fóður

767/2009

740/2011 Auglýsing - Neyðarráðstafanir sem gilda um grikkjasmárafræ og tiltekið fræ og baunir sem eru flutt inn frá Egyptalandi Innflutningur

2011/402

728/2011 Slepping eða dreifing og markaðssetning erfðabreyttra lífvera Matvæli

2001/18

442/2011 Uppruni og ræktun íslenska hestsins


Breytt með reglugerð nr.:

Búfjárrækt
387/2011 Skyldur og verkefni tilvísunarrannsóknastofu ESB í tengslum við umsóknir um leyfi fyrir aukefnum í fóðri

 Breytt með reglugerð nr.:

Fóður

378/2005850/2007885/2009

280/2011 Auglýsing - Varúðarráðstafanir sem gilda um innflutning á krabbadýrum (crustaceous) frá Bangladesh og ætlaðar eru til manneldis Innflutningur Matvæli

2008/630, 2010/387

279/2011 Auglýsing - Varúðarráðstafanir sem gilda um innflutning á fiskeldisafurðum frá Indlandi og ætlaðar eru til manneldis Innflutningur

2010/381

278/2011 Auglýsing - Varúðarráðstafanir sem gilda um innflutning á fiskeldisafurðum frá Indónesíu og ætlaðar eru til manneldis Innflutningur

2010/220

277/2011 Auglýsing - Bann við innflutningi á samlokum (bivalve molluscs) sem eru upprunnar frá Perú eða eru fluttar út þaðan. Innflutningur

2008/866, 2009/297, 2009/862, 2010/641

168/2011 Skilyrði og kröfur vegna útgáfu heilbrigðisvottorða við markaðssetningu lagareldisdýra, afurða þeirra og innflutning þeirra inn á EES-svæðið og um skrá yfir tegundir smitferja

Breytt með reglugerð nr:

Fiskeldi

1251/2008

90/2011 Lög um Skelfiskrækt
27/2011 Lög um útflutning hrossa Útflutningur
1045/2010 Transfitusýrur Dýraheilbrigði
1012/2010 Aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með fóðri

Breytt með reglugerð nr:

Fóður

152/2009

884/2010 Sýnataka og greining vegna opinbers eftirlits með innihaldi blýs, kadmíums, kvikasilfurs, ólífræns tins, 3-MCPD og bensó(a)pýrens í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

333/2007

838/2010 Virk og gaumræn efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli Matvæli

450/2009

820/2010 Breyting á Evróputilskipunum um heilbrigðiskröfur fyrir aukaafurðir úr dýrum Aukaafurðir dýra

2002/33

768/2010 Skrá yfir efni sem nauðsynleg eru til að meðhöndla dýr af hestaætt Dýraheilbrigði

1950/2006

767/2010 Hámark dagsekta vegna matvæla- og fóðureftirlits Fóður Matvæli
729/2010 Niðurfelling tiltekinna tilskipana sem varða hollustuhætti matvæla og afurða úr dýraríkinu Matvæli

2004/41

565/2010 Aðlögun tiltekinna gerða vegna heilbrigðislöggjafar dýra, dýraafurða og plantna Dýraheilbrigði

1792/2006

560/2010 Innflutningur á djúpfrystu svínasæði

Breytt með reglugerð nr:

Innflutningur
489/2010 Reglur um heilbrigðiseftirlit dýralæknis á landamærastöðvum með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndum

Breytt með reglugerð nr.:

Innflutningur

136/2004

406/2010 Næringar- og heilsufullyrðingar er varða matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1924/2006, 109/2008

327/2010 Íblöndun vítamína og steinefna og tiltekinna annarra efna í matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1925/2006

291/2010 Birting niðurstaðna vegna eftirlits með áburði

Breytt með reglugerð nr:

Áburður
270/2010 Aðferðir við sýnatöku og greiningu vegna opinbers eftirlits með innihaldi sveppaeiturs í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

401/2006

266/2010 Sýnataka og greining vegna opinbers eftirlits með innihaldi nítrats í tilteknum matvælum Matvæli

1882/2006

265/2010 Hámarksgildi fyrir tiltekin aðskotaefni í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1881/2006, 1126/2007, 629/2008

185/2010 Auglýsing - Tilteknar varúðarráðstafanir vegna innflutnings á matvælum og fóðri frá Kína sem innhalda afurðir úr dýraríkinu

Breytt með auglýsingu nr:

Innflutningur

2002/994, 2004/621, 2005/573, 2008/463, 2008/639

172/2010 Sjóflutningar á hrásykri, fljótandi fitu og olíum Innflutningur
135/2010 Örverufræðilegar viðmiðanir fyrir matvæli

Breytt með reglugerð nr:

 

Matvæli

2073/2005

134/2010 Framkvæmd reglugerðar EB nr. 853/2004 að því er varðar sérstakar ábyrgðir varðandi salmonellu vegna sendinga af tilteknum tegundum kjöts og eggja til Finnlands og Svíþjóðar.

Breytt með reglugerð nr:

Útflutningur

1688/2005

131/2010 Viðmiðanir við úttektir um opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um að heilbrigði og velferð dýra séu virt Dýraheilbrigði Fóður Matvæli

2006/677

130/2010 Net stofnana sem starfa á sviðum sem falla undir hlutverk Matvælaöryggisstofnunar Evrópu Matvæli

2230/2004

129/2010 Almenn áætlun um krísustjórnun á sviði matvæla og fóðurs Fóður Matvæli

2004/478

128/2010 Málsmeðferð Matvælaöryggisstofnunar Evrópu þegar beiðnum um vísindalegar álitsgerðir er vísað til hennar Matvæli

1304/2003

107/2010 Kröfur varðandi hollustuhætti sem varða fóður

Breytt með reglugerð nr:

Fóður

183/2005

106/2010 Opinbert eftirlit til að staðfesta að lög um fóður og matvæli og reglur um heilbrigði og velferð dýra séu virt

 

Breytt með reglugerð nr.:

Dýraheilbrigði Fóður Matvæli
105/2010 Sértækar reglur um skipulag opinbers eftirlits með afurðum úr dýraríkinu sem eru ætlaðar til manneldis Matvæli

1663/2006

104/2010 Hollustuhættir sem varða matvæli úr dýraríkinu

 

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

853/2004, 2074/2005, 2076/2005, 1662/2006, 1664/2006, 1666/2006

103/2010 Hollustuhættir er varða matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

852/2004

102/2010 Almennar meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla

Breytt með reglugerð nr:

Dýraheilbrigði Fóður Matvæli

178/2002, 1642/2003, 575/2006

1004/2009 Gerð og framsetning umsókna og mat á aukefnum í fóðri og leyfi fyrir þeim Fóður

429/2008

489/2009 Vinnsla og heilbrigðiseftirlit með hvalaafurðum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
34/2009 Efni og hlutir úr sellulósafilmu sem er ætlað að snerta matvæli Matvæli

2007/42

1254/2008 Heilbrigðiskröfur vegna lagareldisdýra og afurða þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum

Breytt með reglugerð nr:    

Fiskeldi

2006/88

935/2008 Auglýrsing - Bann eða takmörkun á innflutningi og varúðarráðstafanir vegna matvæla sem innihalda mjólk eða mjólkurafurðir sem upprunnar eru í Kína eða sem fluttar eru frá Kína Innflutningur

2008/575

698/2008 Takmörkun á notkun tiltekinna epoxýafleiðna í efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli Matvæli

1895/2005

672/2008 Hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri

Breytt með reglugerð nr:

Fóður Matvæli

396/2005, 178/2006

630/2008 Ýmis tollfríðindi Innflutningur
618/2008 Reykbragðefni sem eru notuð eða eru ætluð til notkunar í eða á matvælum Matvæli

2065/2003, 627/2006

568/2008 Góðir framleiðsluhættir að því er varðar efni og hluti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

2023/2006

550/2008 Flutningur líflamba milli landsvæða

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt
398/2008 Efni og hlutir sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli Matvæli

1935/2004

179/2008 Framkvæmd reglugerða nr. 446/2005 og 511/2005, að því er varðar ráðstafanir gegn tilteknum sjúkdómum í eldisdýrum Fiskeldi
177/2008 Viðmiðanir við skilgreiningu svæða og opinbert eftirlit ef upp kemur grunur um blóðþorra eða tilvist hans er staðfest Fiskeldi

2003/466

71/2008 Lög um fiskeldi Fiskeldi
10/2008 Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla Jafnlaunavottun
1/2008 Skipulag og starfsemi Matvælastofnunar

Breytt með reglugerð nr:

Matvælastofnun
630/2007 Ólífrænn áburður

Breytt með reglugerð nr:

Áburður

2003/2003, 2076/2004

773/2006 Leyfi til að stunda dýralækningar á Íslandi fyrir dýralækna sem menntast hafa í ríkjum EES Dýraheilbrigði
740/2006 Heilbrigðiseftirlit á skoðunarstöðvum Bandalagsins á landamærum með afurðum sem eru fluttar inn frá þriðju löndum Fiskeldi

136/2004

739/2006 Vottorð til að tilkynna um komu dýra til Bandalagsins frá þriðju löndum og um heilbrigðiseftirlit með þeim Fiskeldi

282/2004, 585/2004

455/2006 Kartöfluútsæði Plöntur og sáðvara
439/2006 Leirhlutir sem er ætlað að snerta matvæli Matvæli

84/500, 2005/31

91/2006 Lög um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn Matvæli
61/2006 Lög um lax- og silungsveiði Fiskeldi
60/2006 Lög um varnir gegn fisksjúkdómum Fiskeldi
58/2006 Lög um fiskrækt Fiskeldi
449/2005 Eftirlit með heilbrigði eldisdýra sem flutt eru til EES-svæðisins frá þriðju ríkjum

Breytt með reglugerð:

Fiskeldi Plöntur og sáðvara

91/628, 95/29, 96/43

331/2005 Kjöt og kjötvörur Matvæli
76/2005 Lög um breytingu á ýmsum lögum við stofnun Landbúnaðarstofnunar. Matvælastofnun
935/2004 Innflutningur gæludýra og hundasæðis

Breytt með:

Dýraheilbrigði Plöntur og sáðvara
624/2004 Fæðubótarefni

Breytt með reglugerð nr:

Sjá einnig:

Matvæli

2002/46

411/2004 Ýmis aðskotaefni í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli
405/2004 Náttúrulegt ölkelduvatn og átappað lindarvatn

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

2003/40

343/2004 Viðarumbúðir vara við útflutning

Breytt með reglugerð nr:

Útflutningur
736/2003 Sýnatökur og meðhöndlun sýna fyrir mælingar á aðskotaefnum í matvælum

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

2002/63

656/2003 Aldinsultur og sambærilegar vörur Matvæli

2001/113

527/2003 Sýnatökuáætlanir og greiningaraðferðir við greiningu og staðfestingu á fisksjúkdómunum brisdrepi, iðradrepi og veirublæði Fiskeldi

2001/183

461/2003 Slátrun og meðferð sláturafurða

Breytt með reglugerð nr:

Sláturhús
432/2003 Einangrunarstöðvar og sóttkvíar fyrir gæludýr Innflutningur
366/2003 Sykur og sykurvörur Matvæli

2001/111

288/2003 Hunang

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

2001/110

859/2002 Innflutningur loðdýra Búfjárrækt
798/2002 Kakó- og súkkulaðivörur Matvæli

2000/36

449/2002 Útflutningur hrossa

Breytt með reglugerð nr:

Útflutningur
276/2002 Afmörkuð notkun erfðabreyttra lífvera, annarra en örvera Matvæli
275/2002 Afmörkuð notkun erfðabreyttra örvera Matvæli
665/2001 Viðbrögð við smitsjúkdómum

Breytt með reglugerð nr:

  • 831/2012
Dýraheilbrigði
651/2001 Um útrýmingu á riðuveiki og bætur vegna niðurskurðar

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt Dýraheilbrigði
650/2001 Sýnataka og rannsóknir á kolígerlum í sauðfjárafurðum í sláturhúsum sem hafa leyfi til útflutnings til Bandaríkja Norður-Ameríku Sláturhús
536/2001 Neysluvatn

Breytt með reglugerð nr.:

Matvæli

98/83

526/2001 Bann við aðgerðum á hundum og köttum án læknisfræðilegra ástæðna Dýraheilbrigði
341/2001 Geislun matvæla með jónandi geislun

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

1999/2, 1999/3

340/2001 Eftirlit með fóðri

Breytt með reglugerð nr:

Fóður
111/2001 Gerð lyfsleðla og ávísun lyfja

Breytt með reglugerð nr:

Dýraheilbrigði
583/2000 Innflutningur, ræktun og dreifing útlendra plöntutegunda

Breytt með reglugerð nr:

Plöntur og sáðvara
542/2000 Kaffi, kaffikjarnar og kaffibætir

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

79/1066, 99/4

539/2000 Heimildir dýralækna til að ávísa lyfjum

Breytt með reglugerð nr:

Dýraheilbrigði

81/851

105/2000 Flutningur og sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun laxastofna

Breytt með reglugerð nr:

Fiskeldi
44/1999 Lög um náttúruvernd Dýraheilbrigði
557/1998 Kanínurækt Búfjárrækt
537/1998 Hald háhyrninga í sjávarkvíum Dýraheilbrigði
200/1998 Búfjármörk, markaskrár og takmörkun á sammerkingum búfjár

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt
70/1998 Búnaðarlög Dýraheilbrigði Matvælastofnun
68/1998 Ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur Matvæli
66/1998 Lög um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr Dýraheilbrigði Matvælastofnun
55/1998 Lög um sjávarafurðir Fiskeldi Matvæli
96/1997 Lög um slátrun og sláturafurðir Sláturhús
19/1997 Sóttvarnalög Dýraheilbrigði Matvæli
635/1996 Notkun lyfja og meðferð á sýningar- og keppnishrossum Dýraheilbrigði
70/1996 Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins Matvælastofnun
18/1996 Lög um erfðabreyttar lífverur Matvæli
398/1995 Áburður og jarðvegsbætandi efni

Breytt með reglugerð nr: 

Áburður
392/1995 Mjólkurprótein til notkunar í matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

83/417, 85/503, 86/424

389/1995 Nítrósamín í gúmmítúttum og snuðum Matvæli

89/109, 93/11

301/1995 Eftirlit með sáðvöru

Breytt með reglugerð nr: 

Plöntur og sáðvara
93/1995 Lög um matvæli Matvæli
572/1994 Varnir gegn fjárkláða Dýraheilbrigði
162/1994 Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu Matvæli
93/1994 Lyfjalög Dýraheilbrigði
64/1994 Lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum Dýraheilbrigði
22/1994 Lög um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru Áburður Fóður Plöntur og sáðvara
557/1993 Hraðfryst matvæli

Breytt með reglugerð nr:

Matvæli

89/108, 92/1, 92/2

538/1993 Vinýlklóríð í efnum og hlutum Matvæli

78/142, 80/766, 81/432, 89/109

99/1993 Búvörulög Búfjárrækt Matvælastofnun
37/1993 Stjórnsýslulög Matvælastofnun
25/1993 Lög um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim Áburður Búfjárrækt Dýraheilbrigði
189/1990 Innflutningur og útflutningur á plöntum og plöntuafurðum Plöntur og sáðvara
54/1990 Lög um innflutning dýra Innflutningur
50/1986 Lög um Rannsóknadeild fisksjúkdóma Fiskeldi
51/1981 Lög um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum Innflutningur
260/1980 Útbúnaður alifuglasláturhúsa, slátrun alifugla, verkun þeirra og heilbrigðisskoðun

Breytt með reglugerð nr:

Búfjárrækt
163/1973 Hvalveiðar

Breytt með

  • 186/2019

 

Matvæli
30/1963 Lyfsölulög Dýraheilbrigði
26/1949 Lög um hvalveiðar Matvæli
21/1939 Lög um ostrurækt Fiskeldi
Getum við bætt efni síðunnar?