• Email
 • Prenta

Lausar stöður

 • Email

Sérfræðingur í búnaðarmálum

22.08.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun leitar að dugmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings á Búnaðarstofu Matvælastofnunar með starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu. Um 100% starf er að ræða tímabundið til 30. júní 2020 með möguleika á áframhaldandi ráðningu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf 1. október 2019.

Helstu verkefni og ábyrgð

Stjórnsýsluverkefni sem snúa að framkvæmd á búvörulögum, búnaðarlögum og lögum um búfjárhald. Umsýsla með stuðningsgreiðslur í landbúnaði þar sem notast er við rafræna stjórnsýslu. Samskipti, tölfræðiúrvinnsla og upplýsingagjöf.

Hæfnikröfur

 • BSc. eða MSc. í búvísindum eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Áhugi og haldgóð þekking á landbúnaði er kostur
 • Menntun, þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg
 • Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri
 • Skipulagshæfileikar og drifkraftur
 • Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum
 • Góð þjónustulund og lausnamiðuð vinnubrögð
 • Skapandi hugsun og færni í teymisvinnu
 • Mikil reynsla og færni í vinnu í vefumhverfi og rafrænni stjórnsýslu er kostur

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Baldur Lorange, framkvæmdastjóri Búnaðarstofu Matvæla-stofnunar, jon.lorange hjá mast.is og í síma 530 4800. Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2019. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá, kynningarbréf og prófskírteini. Sótt er um starfið í þjónustugátt Matvælastofnunar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

 • Email

Eftirlitsdýralæknir á Akureyri

22.08.2019 Fréttir - Lausar stöður

50% staða eftirlitsdýralæknis við umdæmisskrifstofu Matvælastofnunar á Akureyri er laus til umsóknar. Aðsetur annars staðar innan umdæmisins en á Akureyri er samkomulagsatriði.

Helstu verkefni og ábyrgð

Eftirlitsdýralæknir sinnir fyrst og fremst eftirliti samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum um dýr og matvæli.

Helstu verkefni eru:

 • Heilbrigðiseftirlit í sláturhúsum
 • Eftirlitsstörf á sviði matvæla, dýraheilbrigðis og dýravelferðar
 • Eftirlit með velferð dýra

Jafnframt felst í starfinu sýnatökur og samskipti við opinberar stofnanir. 

Hæfnikröfur

 • Dýralæknismenntun og starfsleyfi sem dýralæknir
 • Æskilegt er að umsækjandi hafi starfað við opinbert eftirlit
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
 • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum
 • Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku
 • Hæfni til tjáningar í ræðu og riti ensku
 • Góð almenn tölvukunnátta

Nánari upplýsingar um starfið

Sótt er um starfið á þjónustugátt MAST á vef MAST www.mast.is og skal starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf fylgja umsókn. Nánari upplýsingar um starfið veitir Ólafur Jónsson héraðsdýralæknir, olafur.jonsson hjá mast.is í síma 530 4800. Umsóknarfrestur er til og með 9. september nk. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands.

 • Email

Dýralæknaþjónusta í dreifðum byggðum - samningar auglýstir

13.08.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun auglýsir eftir sjálfstætt starfandi dýralæknum til að taka að sér almenna dýralæknaþjónustu og bráðaþjónustu í dreifðum byggðum landsins í samræmi við reglugerð nr. 846/2011. Reglugerðinni er ætlað að tryggja dýraeigendum nauðsynlega almenna þjónustu og bráðaþjónustu við dýr á landssvæðum þar sem fjöldi dýra er takmarkaður og/eða verkefni dýralækna af skornum skammti.

Gerður verður þjónustusamningur fyrir hvert þjónustusvæði við viðkomandi dýralækni eða dýralækna. Samningar eru gerður til 5 ára og gilda frá og með 1. nóvember 2019. Samningarnir verða uppsegjanlegir eins og núverandi samningar auk þess sem í þeim verða endurskoðunarákvæði með vísan til breytinga sem kunna að verða gerðar í kjölfar niðurstöðu starfshóps ráðherra um þjónustu dýralækna í dreifðum byggðum og vaktþjónustu dýralækna. Matvælastofnun tryggir skv. samningnum mánaðarlega greiðslu til að sinna dýralækna- og bráðaþjónustu á víðkomandi þjónustusvæði.

Dýralæknir sem gerir þjónustusamning skal vera með starfsstöð innan hlutaðeigandi þjónustusvæðis til að tryggja eftir föngum að dýraeigendur fái ávallt dýralækna- og bráðaþjónustu innan hæfilegs tíma. Dýralækninum er heimilt að sinna bráða- og dýralæknaþjónustu á öðrum svæðum en tilgreind eru í samningi þessum. Með sama hætti er öðrum dýralæknum heimilt að bjóða fram þjónustu sína á þjónustusvæðinu. Æskilegt er að umsækjandi hafi góða þekkingu á staðháttum og sjúkdómastöðu á viðkomandi svæði. Gerð er krafa um góða íslenskukunnáttu.

Um eftirfarandi þjónustusvæði er að ræða:

 • Þjónustusvæði 1: Eyja- og Miklaholtshreppur, Snæfellsbær, Grundafjarðarbær, Helgafellssveit og Stykkishólmsbær.
 • Þjónustusvæði 2: Dalabyggð, Reykhólahreppur, Strandabyggð, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur og fyrrum Bæjar¬hreppur.
 • Þjónustusvæði 3: Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, Ísafjarðarbær, Bolungarvíkurkaupstaður og Súðavíkurhreppur.
 • Þjónustusvæði 4: Húnaþing vestra (nema fyrrum Bæjarhreppur), Húnavatnshreppur, Blönduósbær, Skagabyggð og Sveitarfélagið Skagaströnd.
 • Þjónustusvæði 5: Þingeyjarsveit (nema Fnjóskadalur), Skútustaðahreppur, Tjörneshreppur og Norðurþing (vestan Blikalónsdals).
 • Þjónustusvæði 6: Norðurþing (austan Blikalónsdals), Svalbarðshreppur, Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur.
 • Þjónustusvæði 8: Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður, Breiðdalshreppur og Djúpavogshreppur.
 • Þjónustusvæði 9: Sveitarfélagið Hornafjörður.
 • Þjónustusvæði 10: Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur.

Nánari upplýsingar um dýralæknaþjónustuna og gerð þjónustusamnings veitir Sigurborg Daðadóttir yfirdýralæknir (sigurborg.dadadottir hjá mast.is)  í síma 530 4800. Jafnframt er vísað til reglugerðar um dýralæknaþjónustu í dreifðari byggðum landsins

Umsóknir skulu sendar í tölvupósti á netfangið starf@mast.is merktar “Dýralæknir – þjónustusvæði”. Umsóknarfrestur er til og með 9. september 2019.

 • Email

Sérfræðingur á sviði inn- og útflutnings

16.07.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun leitar að kraftmiklum og fjölhæfum einstaklingi með góða skipulags- og samskiptahæfni í tímabundið starf sérfræðings á sviði inn- og útflutnings á Markaðsstofu í Hafnarfirði frá 1. september nk. til eins árs. Vinnutími er frá 08:00 til kl 16:00.

Helstu verkefni:

 • Samhæfing landamæraeftirlits innanlands og við önnur ríki innan EES.
 • Eftirlit með matvælum við inn- og útflutning þ.m.t á landamærastöðvum.
 • Samhæfing landamæraeftirlits innanlands og við önnur ríki innan EES.
 • Samskipti við inn- og útflytjendur, tollayfirvöld, flutningsaðila, löndunarþjónustur o.fl.
 • Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð.
 • Vöktun breytinga á löggjöf innan- og utanlands.
 • Gæðamál  tengd markaðsstofu og Matvælastofnun
 • Útgáfa heilbrigðisvottorða.
 • Ýmis önnur verkefni sem til falla í tengslum við skrifstofu inn- og útflutnings

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólamenntun eða önnur framhaldsmenntun sem nýtist í starfi.
 • Reynsla á sviði eftirlits með matvælum innan EES samningsins æskileg.
 • Þekking á lögum og reglum EES er kostur.
 • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
 • Skipulags- og samskiptahæfileikar.
 • Góð tölvu- og tungumálakunnátta

 

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorvaldur Þórðarson, framkvæmdastjóri í síma 530-4800 eða.á netfanginu thorvaldur.thordarson@mast.is.

Áhugasamir skila umsókn, ásamt starfsferilskrá og kynningarbréf á netfangið starf@mast.is merkt „Sérfræðingur - inn- og útflutningur“. Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags og fjármálaráðherra.