• Email
 • Prenta

Lausar stöður

 • Email

Dýralæknar – sauðfjárslátrun

15.02.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir að ráða dýralækna til tímabundinna starfa við heilbrigðiseftirlit í sauðfjárslátrun næsta haust. Um er að ræða störf á eftirtöldum stöðum:

 • Sláturhús SS á Selfossi 
 • Sláturhús KVH á Hvammstanga
 • Sláturhús SAH afurða á Blönduósi
 • Sláturhús KS á Sauðárkróki
 • Sláturhús Norðlenska á Húsavík
 • Sláturhús Fjallalambs á Kópaskeri

Vakin er athygli á nýjum stofnanasamningi Dýralæknafélags Íslands og Matvælastofnunar. Nánari upplýsingar veitir Kristín Hreinsdóttir mannauðsstjóri, kristin.hreinsdottir hjá mast.is í síma 530-4800. 

Umsókn ásamt ferilskrá og prófskírteini skal senda í tölvupósti á netfangið starf@mast.is og setja „Sauðfjárslátrun 2019“ í efnislínu.

Umsóknarfrestur er til 4. mars n.k. Umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. 

 • Email

Sérfræðingur í búnaðarmálum

14.02.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun leitar að dugmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings á Búnaðarstofu Matvælastofnunar með starfsstöð á höfuðborgarsvæðinu. Um 100% starf er að ræða tímabundið til 1. apríl 2020 með möguleika á áframhaldandi ráðningu. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar en 1. apríl 2019.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Stjórnsýsluverkefni sem snúa að framkvæmd á búvörulögum, búnaðarlögum og lögum um búfjárhald
 • Umsýsla með stuðningsgreiðslur í landbúnaði þar sem notast er við rafræna stjórnsýslu
 • Samskipti, tölfræðiúrvinnsla og upplýsingagjöf

Hæfnikröfur

 • BSc. eða MSc. í búvísindum eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Áhugi og haldgóð þekking á landbúnaði er kostur
 • Menntun, þekking og starfsreynsla í opinberri stjórnsýslu æskileg
 • Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri
 • Skipulagshæfileikar og drifkraftur
 • Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum
 • Góð þjónustulund og lausnamiðuð vinnubrögð
 • Skapandi hugsun og færni í teymisvinnu
 • Mikil reynsla og færni í vinnu í vefumhverfi og rafrænni stjórnsýslu er kostur

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Baldur Lorange, framkvæmdastjóri Búnaðarstofu Matvælastofnunar á netfanginu jon.lorange hjá mast.is og í síma 530 4800. Umsóknarfrestur er til og með 4. mars 2019. Umsókn skal fylgja starfsferilsskrá, kynningarbréf og prófskírteini. Sótt er um starfið í þjónustugátt Matvælastofnunar. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Umsóknin gildir í 6 mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

 • Email

Eftirlitsmaður með velferð og aðbúnaði dýra á Norðurlandi eystra

06.02.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir því að ráða eftirlitsmann með velferð og aðbúnaði dýra í Norðaustur-umdæmi með aðsetur á Akureyri. Um fullt eftirlitsstarf er að ræða og æskilegt að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð

Eftirlitsmaður sinnir fyrst og fremst eftirliti með dýrahaldi (þ.á.m.fóðrun og merkingum), móttöku og úrvinnslu tilkynninga um illa meðferð dýra, öflun og úrvinnslu hagtalna, eftirliti með skráningum í gagnagrunna um dýrahald og önnur eftirlitsverkefni.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun í búvísindum, dýralækningum eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi eða búfræðimenntun
 • Reynsla af búfjárhaldi og umgengni við búfé af öllum tegundum æskileg
 • Góðir skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
 • Reynsla af opinberu eftirliti æskileg
 • Nákvæmni, frumkvæði, fagleg vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Hæfni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku

Nánari upplýsingar um störfin veitir Sigurbjörg Ólöf Bergsdóttir, héraðsdýralæknir, á netfanginu sigurbjorg.bergsdottir hjá mast.is eða í síma 530 4800. 

Umsóknir skulu sendar í gegnum þjónustugátt Matvælastofnunar merktar „Eftirlit með velferð dýra“. Starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf skulu fylgja umsókn. Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknir gilda í 6 mánuði nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags viðkomandi.  

 • Email

Sérfræðingur í upplýsingatækni

06.02.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan einstakling til að sinna starfi sérfræðings í upplýsingatækni. Um er að ræða starf í upplýsingatækniteymi Matvælastofnunar, en teymið mótar stefnu í upplýsingatæknimálum og annast þróun hugbúnaðar. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni

 • Greining, ráðgjöf og útfærslur á viðskiptagreindartengdum lausnum
 • Þróun, innleiðing og rekstur upplýsingakerfa

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun í tölvunarfræði, verkfræði eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á hönnun og útfærslu viðskiptagreindarlausna (BI)
 • Þekking og reynsla í notkun Microsoft SQL og SQL
 • Mjög góð þekking á Excel
 • Þekking Microsoft Power BI er kostur
 • Hæfni í teymisvinnu og mannlegum samskiptum
 • Góð þjónustulund
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum 

Starfsmaður mun starfa á aðalskrifstofu Matvælastofnunar á Selfossi. Um fullt starf er að ræða og eru launakjör samkvæmt kjarasamningi opinberra starfsmanna. 

Nánari upplýsingar veitir María Ragna Lúðvígsdóttir á netfanginu mrl hjá mast.is eða í síma 530 4800. Umsóknarfrestur er til 25. febrúar. Sótt er um starfið á þjónustugátt MAST á vef stofnunarinnar og skal starfsferilskrá og kynningarbréf fylgja umsókn.

 • Email

Sérgreinadýralæknir/fagssviðsstjóri aukaafurða dýra

24.01.2019 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir að ráða metnaðarfullan og jákvæðan einstakling í starf sérgreindýralæknis/fagsviðsstjóra með aukaafurðum dýra. Um fullt starf er að ræða á starfsstöð stofnunarinnar á Selfossi. Aukaafurðir dýra ná til allra dýraafurða sem eru ekki ætlaðar til manneldis, t.d slátur- og fiskafskurður, húðir, gærur, dúnn, búfjáráburður og margt fleira. Starfsmaðurinn verður í teymi samstarfsmanna um aukaafurðir dýra og fóður.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Skipulagning á framkvæmd löggjafar um aukaafurðir dýra
 • Samræming eftirlits með geymslu, vinnslu, merkingum og dreifingu aukaafurða dýra 
 • Samræming eftirlits með meðhöndlun og förgun dýrahræja
 • Úrvinnsla niðurstaðna eftirlits með aukaafurðum dýra
 • Samskipti við innlendar stofnanir
 • Vinna að smitvörnum vegna dýrasjúkdóma í samvinnu við aðra sérfræðinga stofnunarinnar
 • Fylgjast með löggjöf og þróun á sínu starfssviði, þ.m.t. erlent samstarf
 • Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð
 • Fræðsla og upplýsingagjöf

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Dýralæknir eða önnur sértæk háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Þekking á opinberri stjórnsýslu er æskileg
 • Nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í starfi 
 • Skipulags- og samskiptahæfileikar
 • Góð almenn tölvukunnátta 
 • Gott vald á íslensku og ensku

Frekari upplýsingar um starfið

Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurborg Daðadóttir, yfirdýralæknir í síma 530 4800 og sigurborg.dadadottir@mast.is. Umsóknir skulu sendar í gegnum þjónustugátt Matvælastofnunar: 11.02 Laust starf – Sérgreinadýralæknir/fagsviðstjóri aukaafurða dýra

Sótt er um starfið á þjónustugátt MAST á vef stofnunarinnar og skal starfsferilskrá, prófskírteini og kynningarbréf fylgja umsókn. Umsóknarfrestur er til og með 18. febrúar n.k. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir. Vakin er athygli á því að umsóknir gilda í 6 mánuði nema umsækjandi ákveði annað. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og stéttarfélags viðkomandi.  

 • Email

Dýralæknir á Markaðsstofu Matvælastofnunar

11.07.2018 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir að ráða dýralækni til starfa á Markaðsstofu stofnunarinnar með aðsetur í Hafnarfirði. Um fullt starf er að ræða og þarf umsækjandi að geta hafið störf sem fyrst. Á Markaðsstofu starfa tíu manns. Markaðsstofa fer með málefni inn- og útflutnings dýra, dýraafurða, matvæla sem ekki eru af dýrauppruna, efna í snertingu við matvæli og ýmis önnur verkefni. Viðkomandi dýralæknir vinnur í nánu samstarfi við aðra starfsmenn skrifstofunnar en hefur jafnframt umsjón með tilteknum verkefnum samkvæmt starfslýsingu.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirlit með inn- og útflutningi dýra, erfðaefnis, dýraafurða, notaðra landbúnaðartækja o.fl.
 • Útgáfa innflutningsheimilda
 • Útgáfa opinberra heilbrigðisvottorða
 • Leiðbeiningar um inn- og útflutningsmál dýraafurða, lifandi dýra o.fl.
 • Framkvæmd áhættumats vegna innflutningsmála
 • Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir sem tengjast inn- og útflutningseftirliti
 • Fylgjast með smitsjúkdómum í dýrum og dýraafurðum í öðrum ríkjum
 • Fylgjast með löggjöf og þróun á sviði inn- og útflutnings hér á landi og í öðrum ríkjum
 • Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð
 • Önnur verkefni á verksviði markaðsstofu
 • Vinna að heilbrigðismálum varðandi markaðsaðgengi til móttökuríkja

Jafnframt felst í starfinu samskipti við aðrar stjórnsýslustofnanir hérlendis og erlendis, inn- og útflytjendur, farmflytjendur, hafnaryfirvöld, flugvallaryfirvöld o.s.frv. 

Hæfnikröfur

Umsækjendur skulu vera dýralæknar. Gerð er krafa um færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku, ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. Nákvæm og fagleg vinnubrögð og geta til að starfa sjálfstætt eru áskilin ásamt góðri framkomu og lipurð í samskiptum. Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja reynslu af störfum við opinbert eftirlit. Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur. 

Umsóknarfrestur er til 30. júlí 2018. Umsókn ásamt ferilskrá, prófskírteini og dýralæknisleyfi skal senda í tölvupósti á netfangið starf@mast.is og skrá í efnislínu „Dýralæknir Markaðsstofu“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorvaldur H. Þórðarson, framkvæmdastjóri Markaðsstofu (thorvaldur.thordarson hjá mast.is) og/eða Kristín Hreinsdóttir, mannauðsstjóri (kristin.hreinsdottir hjá mast.is) í síma 530-4800. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands.

 • Email

Dýralæknir á Markaðsstofu Matvælastofnunar

11.07.2018 Fréttir - Lausar stöður

Matvælastofnun óskar eftir að ráða dýralækni til starfa á Markaðsstofu stofnunarinnar með aðsetur í Hafnarfirði. Um fullt starf er að ræða og þarf umsækjandi að geta hafið störf sem fyrst. Á Markaðsstofu starfa tíu manns. Markaðsstofa fer með málefni inn- og útflutnings dýra, dýraafurða, matvæla sem ekki eru af dýrauppruna, efna í snertingu við matvæli og ýmis önnur verkefni.  Viðkomandi dýralæknir vinnur í nánu samstarfi við aðra starfsmenn skrifstofunnar en hefur jafnframt umsjón með tilteknum verkefnum samkvæmt starfslýsingu.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Eftirlit með inn- og útflutningi dýra, erfðaefnis, dýraafurða, notaðra landbúnaðartækja o.fl.
 • Útgáfa innflutningsheimilda
 • Útgáfa opinberra heilbrigðisvottorða
 • Leiðbeiningar um inn- og útflutningsmál dýraafurða, lifandi dýra o.fl.
 • Framkvæmd áhættumats vegna innflutningsmála
 • Samskipti við innlendar og erlendar stofnanir sem tengjast inn- og útflutningseftirliti
 • Fylgjast með smitsjúkdómum í dýrum og dýraafurðum í öðrum ríkjum
 • Fylgjast með löggjöf og þróun á sviði inn- og útflutnings hér á landi og í öðrum ríkjum
 • Upplýsinga- og gagnaöflun ásamt skýrslugerð
 • Önnur verkefni á verksviði markaðsstofu
 • Vinna að heilbrigðismálum varðandi markaðsaðgengi til móttökuríkja

Jafnframt felst í starfinu samskipti við aðrar stjórnsýslustofnanir hérlendis og erlendis, inn- og útflytjendur, farmflytjendur, hafnaryfirvöld, flugvallaryfirvöld o.s.frv.

Hæfnikröfur

Umsækjendur skulu vera dýralæknar. Gerð er krafa um færni til tjáningar í ræðu og riti á íslensku og ensku, ásamt góðri almennri tölvukunnáttu. Nákvæm og fagleg vinnubrögð og geta til að starfa sjálfstætt eru áskilin ásamt góðri framkomu og lipurð í samskiptum. Æskilegt er að viðkomandi hafi einhverja reynslu af störfum við opinbert eftirlit. Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur. 

Umsóknarfrestur er til 30. júlí 2018. Umsókn ásamt ferilskrá, prófskírteini og dýralæknisleyfi skal senda í tölvupósti á netfangið starf@mast.is og skrá í efnislínu „Dýralæknir Markaðsstofu“. Öllum umsóknum verður svarað þegar ráðning liggur fyrir.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Þorvaldur H. Þórðarson, framkvæmdastjóri Markaðsstofu (thorvaldur.thordarson hjá mast.is) og/eða Kristín Hreinsdóttir, mannauðsstjóri (kristin.hreinsdottir hjá mast.is) í síma 530-4800. Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Dýralæknafélags Íslands.