• Email
  • Prenta

Lífræn framleiðsla

Löggjöf Evrópusambandsins um lífræna framleiðslu gildir hérlendis.  Markmið hennar er að leiða til sjálfbærrar ræktunar, fjölbreytileika í úrvali hágæðavöru, umhverfisverndar, líffræðilegrar fjölbreytni, dýravelferðar, trúverðugleika og neytendaverndar. Löggjöfin nær yfir allt ferlið, frá öflun aðfanga til ræktunar, vinnslu, skjalfestingar á ferli hráefna í gegnum vinnslu og innflutnings vottaðra vöru frá þriðju ríkjum. Þannig er reynt að girða fyrir svindl hvað varðar merkingu lífrænna vöru.

Lífræn vottun og eftirlit er hjá sjálfstætt starfandi vottunarstofum sem starfa undir eftirliti Einkaleyfastofunnar.  Vottunarstofan Tún er eini aðilinn sem hefur faggildingu til að votta lífræna framleiðslu á Íslandi.

Fyrirkomulag vottunar og eftirlits með lífrænni framleiðslu:

       1.  Framleiðandi lífrænna afurða skal tilkynna um starfsemi sína til faggiltrar vottunarstofu fyrir lífræna framleiðslu

       2.  Atvinnurekendur skulu miðla þeim viðbótarupplýsingum sem vottunarstofa telur nauðsynlegar til að halda uppi virku eftirliti með starfsemi þeirra.

       3.   Vottunarstofa vottar lífræna framleiðslu og annast eftirlit með atvinnurekendum sem markaðssetja vörur sínar með lífrænni vottun.

       4.   Vottunarstofa skal tryggja að endurnýjuð skrá með nöfnum og heimilisföngum atvinnurekenda sem eftirlitskerfið gildir um sé aðgengilegt fyrir þá sem hagsmuna eiga að gæta.

       5.   Hver sá atvinnurekandi sem fer að ákvæðum löggjafarinnar og greiðir framlag sitt vegna eftirlitskostnaðar vottunarstofu skal hafa aðgang að eftirlitskerfi hennar.

       6.   Einkaleyfastofan faggildir vottunarstofur fyrir lífræna framleiðslu og annast eftirlit með þeim.

       7.   Matvælastofnun fer með eftirlit með innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum.

Tún heldur skrá yfir aðila sem hafa fengið vottun.

Vottunarskrá – Lífrænn landbúnaður

 

Ítarefni

        ·         Upplýsingasíða ESB um lífræna ræktun og innflutning

        ·         Upplýsingasíða Túns um vottun

        ·         Upplýsingasíða Matvælastofnunar um lög og reglur

        ·         Reglugerð nr. 477/2017 um lífræna framleiðsla og merkingu lífrænna vara 

        ·         Reglugerð nr. 481/2017 um ítarlegar reglur um fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum