Nýjustu lög og reglur

Lög og reglur
06.01.2016 Fréttir - Dýraheilbrigði / Matvælaöryggi

Matvælastofnun birtir reglulega yfirlit yfir nýjustu lög og reglur sem varða starfssvið stofnunarinnar. Eftirfarandi reglugerðir um matvælaöryggi, plöntuheilbrigði, dýraheilbrigði, dýravelferð, áburð og/eða fóður hafa tekið gildi frá 18. júní 2015.

Dýraheilbrigði og -velferð

 • Nr. 529/2015
  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1276/2014 um velferð svína.
 • Nr. 626/2015
  Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 401/2012 um fiskeldi.
 • Nr. 661/2015
  Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 539/2000, um heimildir dýralækna til að ávísa lyfjum.
 • Nr. 931/2015
  Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 401/2012 um fiskeldi.
 • Nr. 940/2015
  Reglugerð um beitingu og hámark dagsekta í opinberu eftirliti með velferð dýra.
 • Nr. 956/2015
  Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 167/2015 um lyfjafræðilega virk efni og flokkun þeirra að því er varðar hámarksgildi leifa í matvælum úr dýraríkinu.
 • Nr. 987/2015
  Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð nr. 41/2012 um gildistöku reglugerðar EB nr. 999/2001 um setningu reglna um forvarnir gegn, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi heilahrörnunar

Innflutningur

 • Nr. 569/2015
  Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 907/2014 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 206/2010 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði eða hluta þeirra, þaðan sem leyfður er aðflutningur á tilteknum dýrum og nýju kjöti til Evrópusambandsins, og um kröfur varðandi heilbrigðisvottorð fyrir dýr og dýraafurðir.
 • Nr. 707/2015
  Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 560/2014 um gildistöku reglugerðar EB nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.
 • Nr. 708/2015
  Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 835/2010 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar EB nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu.
 • Nr. 850/2015
  Reglugerð um innflutning erfðaefnis holdanauta og kröfur um útbúnað einangrunarstöðva.
 • Nr. 919/2015
  Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð nr. 835/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar EB nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu.
 • Nr. 1029/2015
  Reglugerð um brottfall reglugerðar nr. 312/2011 um gildistöku EB nr. 1135/2009 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á tilteknum vörum, sem eru upprunnar í Kína eða sendar þaðan, og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/798/EB.
 • Nr. 1030/2015
  Reglugerð um sérstök skilyrði sem gilda um innflutning á gúargúmmíi, sem er upprunnið á Indlandi eða sent þaðan, vegna mengunaráhættu af völdum pentaklórfenóls og díoxína.
 • Nr. 1031/2015
  Reglugerð um (5.) breytingu á reglugerð nr. 560/2014 um gildistöku reglugerðar EB nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.
 • Nr. 1032/2015
  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 846/2014 um setningu sérstakra skilyrða fyrir innflutningi á fóðri og matvælum, sem eru upprunnin í Japan eða send þaðan, í kjölfar slyssins í Fukushima-kjarnorkuverinu.
 • Nr. 1219/2015
  Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 835/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 669/2009 um framkvæmd reglugerðar EB nr. 882/2004 að því er varðar aukið, opinbert eftirlit með innflutningi á tilteknu fóðri og matvælum, sem eru ekki úr dýraríkinu.

Matvæli og matvælasnertiefni

 • Nr. 684/2015
  Reglugerð um kröfur um miðlun upplýsinga til neytenda um að matvæli séu glútenlaus eða glútenskert.
 • Nr. 948/2015
  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 684/2015 um kröfur um miðlun upplýsinga til neytenda um að matvæli séu glútenlaus eða glútenskert.
 • Nr. 949/2015
  Reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB 2015/539 um leyfi fyrir heilsufullyrðingu er varðar matvæli og vísar hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna og um breytingu á reglugerð ESB nr. 432/2012.
 • Nr. 951/2015
  Reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB 2015/402 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa hvorki til minnkunar á sjúkdómsáhættu né til þroskunar eða heilbrigðis barna.
 • Nr. 952/2015
  Reglugerð um gildistöku reglugerðar ESB 2015/391 um synjun leyfis fyrir tilteknum heilsufullyrðingum er varða matvæli og vísa til þroskunar og heilbrigðis barna.
 • Nr. 953/2015
  Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð nr. 397/2013 um gildistöku reglugerðar ESB nr. 231/2012 um nákvæmar skilgreiningar á aukefnum í matvælum sem eru tilgreind í II. og III. viðauka við reglugerð EB nr. 1333/2008.
 • Nr. 954/2015
  Reglugerð um (12.) breytingu á reglugerð nr. 978/2011 um gildistöku reglugerðar EB nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum.
 • Nr. 955/2015
  Reglugerð um (21.) breytingu á reglugerð nr. 672/2008 um hámarksgildi varnarefnaleifa í matvælum og fóðri.
 • Nr. 983/2015
  Reglugerð um (14.) breytingu á reglugerð nr. 104/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 853/2004 um sérstakar reglur um hollustuhætti sem varða matvæli úr dýraríkinu.
 • Nr. 984/2015
  Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 136/2010 um gildistöku reglugerðar EB nr. 2075/2005 um sértækar reglur um opinbert eftirlit með tríkínu í kjöti.
 • Nr. 985/2015
  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 187/2015 um bragðefni og tiltekin innihaldsefni matvæla sem hafa bragðgefandi eiginleika til notkunar í og á matvæli.
 • Nr. 986/2015
  Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 374/2012 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 10/2011 um efnivið og hluti úr plasti sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli.
 • Nr. 990/2015
  Reglugerð um nýfæði.

Fóður, áburður, sáðvara

 • Nr. 950/2015
  Reglugerð um (74.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri.
 • Nr. 988/2015
  Reglugerð um (75.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri

Annað

 • Nr. 536/2015
  Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 1160/2013 um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu.
 • Nr. 842/2015
  Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 567/2012 um gjaldskrá fyrir eftirlit og aðra gjaldskylda starfsemi Matvælastofnunar.
 • Nr. 898/2015
  Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 1100/2014 um greiðslumark sauðfjár á lögbýlum 2015.
 • Nr. 899/2015
  Reglugerð um brottfall reglugerðar nr. 504/1998 um vistvæna landbúnaðarframleiðslu, með síðari breytingum.
 • Nr. 1220/2015
  Reglugerð um greiðslumark mjólkur á lögbýlum og greiðslur til bænda verðlagsárið 2016.
 • Nr. 1221/2015
  Reglugerð um greiðslumark sauðfjár á lögbýlum 2016.
 • Nr. 1222/2015
  Reglugerð um beingreiðslur í garðyrkju árið 2016.

Ítarefni

Til baka